Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

 

Kan du få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Sjekk om du kan få bostøtte

 

Søk om bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søk om bostøtte

Du kan også få skjemaet på servicekontoret. De kan også hjelpe deg med utfyllingen, om du ønsker det.

Du må ha med oversikt over fødselsnummer (11 siffer) og kontonummer ved utfylling.

 

Er det endringer i opplysningene dine?

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Meld fra om endringer

Skal du klage?

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Klage på vedtak om bostøtte

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no.

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.