Bytte skole

Retningslinjer for skolebytte i Aure kommune

Alle elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller den skolen i nærmiljøet de sokner til.

Opplæringsloven åpner også for at elever etter søknad kan gå på en annen skole enn den de sokner til (Opplæringsloven § 8-1).

Elevene innskrives på sin skole i mars/april.

Hvis foresatte ønsker at barnet deres skal begynne på en annen skole eller flytte over til en annen skole enn den eleven sokner til, må det søkes kommunen om dette.

Det er Formannskapet som gjør vedtak i slike saker i Aure kommune.

Vedtak i saker om skolebytte er enkeltvedtak med klagerett og håndteres i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er endelig klageinstans i slike saker.

 

Følgende retningslinjer gjelder:

Ved ønske om skolestart ved en annen skole enn den barnet sokner til:

 • Foresatte skal ta kontakt med rektor på begge skolene for å avklare eventuelle spørsmål i forbindelse med skolestart og skolegang. Dette gjelder ikke hvis det søkes på bakgrunn av geografisk nærhet. 
 • Hvis barnet har kontakt med hjelpeapparatet, kan kommunen be om at PPT eller andre instanser uttaler seg i saken.
 • Søknad om skolestart på annen skole må komme innen 1.mars, slik at den kan behandles før innskriving på skolene.

 

Ved ønske om ikke å bytte skole når en flytter til annen skolekrets:

 • Hvis eleven flytter til annen skolekrets i løpet av skoletida, skifter eleven automatisk skole.
 • Hvis foresatte vil at barnet skal fortsette på samme skole etter at familien har flyttet til annen skolekrets, må det søkes om dette.
 • Hvis en av de foresatte flytter til annen skolekrets, bestemmer de foresatte selv om barnet skal fortsette på samme skole eller flytte til skolen i annen aktuell krets.
 • Foresatte skal ha samtale med rektor på begge skolene før de søker, for bedre å kunne vurdere hva som er det beste for eleven. 
 • Hvis barnet har kontakt med hjelpeapparatet, kan kommunen be om at PPT eller andre instanser uttaler seg i saken.

 

Ved ønske om å bytte skole i løpet av skoletida:

 • Hvis noen opplever at læringsmiljøet, sosiale forhold eller andre forhold på en skole ikke er tilfredsstillende, skal det meldes til skolen, og skolen skal ta tak i dette så fort som mulig, jf. §9a i Opplæringsloven. Det kan hende skolen må søke råd hos hjelpeapparatet for å bedre forholdene, og det er viktig med samarbeid med de foresatte. 
 • Hvis det på tross av tiltak som blir gjort, ikke blir gode nok forhold for eleven, kan skolebytte være en løsning. Det må da undersøkes om det er grunn til å tro at det blir bedre for eleven ved en annen skole, og at ikke forholdene for andre elever blir forverret. Kommunen innhenter uttalelse fra rektorene og eventuelt PPT og andre i hjelpeapparatet rundt skolen.
 • Skolebytte skal som regel skje fra nytt skoleår, og en søknad må komme først på nyåret for å kunne bli ferdigbehandlet i rimelig tid før skolestart. 

Dersom det går ordinær skoleskyss, kan eleven følge denne og kommunen betaler billettpris. Foreldre/foresatte er selv ansvarlig for skyssen der det ikke går ordinær skoleskyss på strekningen. Kommunen er ansvarlig for skoleskyssen når det søkes på bakgrunn av geografisk nærhet.