TT-kort (transporttjenesten for funksjonshemmede)

 

Hvem kan søke om TT-kort?

Transporttenesten er et tilbud om dør til dør transport med drosje til personer som på grunn av sin funksjonshemming har vesentlige vansker med å reise kollektivt. 
Det er en intensjon å prioritere personer med livslang forflyttingshemming.

 

Hvordan søker du?

Søknadsskjema og skjema for helseerklæring finner du øverst på siden.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknaden vedlagt helseerklæring sendes til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

 

Hvilke reiser omfatter transporttjenesten?

Transporttjenesten er i utgangspunktet et tilbud om fritidsreiser, men kan benyttes til alle typer reiser med unntak av:

  • reiser som blir betalt av trygdekontor
  • reiser til/fra skole
  • andre reiser betalt av det offentlige

 

Retningslinjer

Retningslinjer for transporttjenesten for funksjonshemmede i Møre og Romsdal (PDF, 233 kB)

Transporttjenesten blir administrert av Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med kommunene.  Kommunene står for godkjenning av brukere i samsvar med 

retningslinjer (PDF, 233 kB (PDF, 59 kB)) utarbeidet av Møre og Romsdal fylke.  

 

Saksbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.


Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.