Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsa. Blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Målgruppa er personer som oppholder seg i kommunen, men ikke er i en arbeidssituasjon (der gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser).

 

Miljø og helse i skole og barnehager

Barnehager og skoler skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.

Alle barnehager og skoler skal være godkjente etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Godkjennings- og tilsynsmyndighet er delegert til kommuneoverlegen, men Nemko Norlab tar seg av det praktiske arbeidet (på vegne av kommuneoverlegen).

Lovverk

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser. Se lenker til forskriften og veiledere under.

 

Søknad om godkjenning

Søknad om godkjenning må ifølge forskriften foreligge når det foreligger plan for etablering og utvidelse/endring av virksomhet (se trinn 1 nedenfor). Dette kalles også for «søknad om samtykke».

Endelig godkjenning vil skje så tidlig som mulig etter at virksomheten er satt i drift (se trinn 2 nedenfor). Dette skjemaet skal også benyttes av virksomheter som ikke tidligere er godkjent. Barnehagen eller skolen skal her dokumentere hvordan virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser.

Trinn 1: Etablering av nybygg, rehabilitering/ombygging og midlertidige lokaler
Trinn 2: Virksomhet i drift/ eksisterende virksomhet

 

Internkontroll

Forskriften stiller krav om at det etableres et internkontrollsystem, og pålegger den ansvarlige for virksomheten å dokumentere skriftlig at regelverket etterleves.

Utarbeidelse av prosedyrer eller skriftlige rutiner er spesielt viktig på områder der svikt i rutinene vil kunne ha negativ innvirkning på barnas helse, trivsel eller sikkerhet.

 

Miljø og helse i badeanlegg

Alle bassengbad, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten omfattes av Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu med videre.

Lovverk

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med gjeldende forskrifter:

 

Meldeplikt

Før badeanlegg tas i bruk eller ved endringer i driften, skal eier av anlegget legge frem melding til kommunen.
Last ned meldeskjema her.

 

Internkontroll

Det skal etableres internkontrollsystem som sikrer systematisk oppfølging og drift av badeanlegget. Internkontrollsystemet skal beskrive rutiner for drift og vedlikehold, løpende dokumentasjon av arbeidet, resultater av vannprøver, samt system for avvikshåndtering.

Miljø og helse i idrettshaller og idrettsplasser

Idrettshaller/-plasser omfattes av forskrift om miljørettet helsevern hvor det er et overordnet mål at virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører helseskade eller ulempe.

Lovverk

Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3, Miljø og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer, § 10 helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser.

Meldeplikt

Idrettshaller/-plasser har meldeplikt til kommunen.

Last ned meldeskjema her.

Miljø og helse på campingplasser

Campingplasser omfattes av Forskrift om miljørettet helsevern hvor det er et overordnet mål at virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører helseskade eller ulempe.

Lovverk

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser.

 

Meldeplikt

Før ny campingplass tas i bruk, eller ved vesentlige utvidelser eller endringer, skal ansvarlig for virksomheten legge fram melding til kommunen.

Last ned meldeskjema her.

Miljø og helse i solarier, tatovering og hulltaking, frisør og hudpleie

Lokaler som benyttes til solarium, virksomheter som driver med tatovering og hulltaking samt virksomheter som jobber med pleie av hår eller hud, er alle omfattet av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Solarier

Lokaler som benyttes til solarium omfattes av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Lovverk

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser.

Meldeplikt

Virksomhet med solarium har meldeplikt til kommunen. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger.

Last ned meldeskjema her.

Virksomheten skal i tillegg melde fra til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Les mer på direktoratets hjemmesider.

Tatovering og hulltaking

Alle virksomheter som driver med tatovering og hulltaking er omfattet av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Lovverk

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser.

Godkjenningsplikt

Virksomhetsansvarlig skal sende søknad ved oppstart første gang, eller dersom virksomheten ikke er godkjent tidligere. Det må også sendes godkjenningssøknad ved eierskifte, flytting av lokalene eller ved gjennomføring av større ominnredninger.

Last ned søknadsskjema her.

Frisør og hudpleie

Alle virksomheter som jobber med behandling og pleie av hår (også barbering) eller hud er omfattet av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Lovverk

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser.

Meldeplikt

Lokaler som skal benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet skal meldes til kommunen før de tas i bruk, eller dersom virksomheten ikke er meldt tidligere. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger.

Last ned meldeskjema her.

Miljørettet helsetiltak for kjøletårn og luftskrubber

Virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs omfattes av forskrift om miljørettet helsevern, Kap. 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol.

Lovverk

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser.

 

Meldeplikt

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer.

Last ned meldeskjema her.

Skadedyrsbekjempelse som miljøretettet helseverntiltak

Bekjempelse av skadedyr i eller nær innendørs miljøer er en viktig samfunnsoppgave. Forskrift om skadedyrbekjempelse setter rammer for hvordan skadedyrbekjempelse kan utføres.

Ansvar for tiltak

Det er eier eller bruker av bygning, innretning eller annet, som er ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, oppdage, eller utrydde forekomst av skadedyr i henhold til forskrift om skadedyrbekjempelse. Kommunen kan pålegge den ansvarlige å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge eller utrydde skadedyr hvis forekomst av skadedyr tilsier dette.

Godkjente skadedyrbekjempere

For å ha rett til å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse kreves godkjenning av Folkehelseinstituttet. Med godkjenningen som skadedyrbekjemper følger et selvstendig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på faglig forsvarlig måte.

Lovverk

 

Bildet viser en utendørs løpebane - Klikk for stort bilde 

 

Kommunene har ansvaret

Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er lagt til kommunene med hjemmel i folkehelseloven kapittel 3. Miljørettet helsevern er et tjenesteområde som gir kommunene et helhetlig ansvar for et trygt og helsefremmende miljø.

 

Tilsyn utføres av Nemko Norlab

På vegne av Aure kommune er det Nemko Norlab som gjennomfører tilsyn, godkjenner virksomheter og driver saksbehandling innen miljørettet helsevern.

Kontaktinformasjon

Send e-post til: miljorettet.helsevern@nemkonorlab.com 

Se ellers kontaktinformasjon inne på Nemko Norlab sine nettsider.