Kommunedelplan helse og omsorg 2021-2032

Kommunedelplan for helse og omsorg er forankret i Aure kommunes planstrategi for perioden 2020-2023 og må sees i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel som vedtas våren 2021.

Helse og omsorgsplan

 

Kommunedelplan for helse- og omsorg konkretiserer utfordringer og beskriver mål og strategier på et mer detaljert nivå enn kommuneplanens samfunnsdel. Planen er overordnet og gjelder for 12 år, handlingsplan med konkrete mål og tiltak, rulleres hvert 4.år

 

Formål

Det overordnede formålet for kommunedelplan for helse og omsorg er å legge til rette for at innbyggerne i Aure opplever god helse og trygghet for at en også i fremtiden vil motta gode helse- og omsorgstjenester.

  • Planen skal bidra til å etablere felles målsetninger for alle involverte i helse- og omsorgstjenesten og være et godt styringsverktøy for politikere og administrasjon.

 

  • Planen skal være et retningsgivende grunnlagsdokument for arbeid med delplaner og fagplaner innen helse- og omsorgssektoren i Aure.

 

Her kan du lese Aure kommunes delplan om helse og omsorg

 

Kommunedelplan helse og omsorg (PDF, 2 MB)

 

Tiltakspunkt i plana er synliggjort spesifikt i en egen handlingsplan:

 

Handlingsplan helse og omsorg (PDF, 132 kB)