Råd og utvalg for skolene

Ved skolene i Aure har vi samarbeidsutvalg (SU), skolemiljøutvalg, foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og elevråd.

Hvilke oppgaver har råd og utvalg for skolene?

Samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget, FAU og elevrådet ved skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen.

Rådene skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak.

Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

 

Rett og plikt til å kreve tiltak for skolemiljøet

Både elevene, de foresatte og råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder skolemiljøet. Skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid og fatte et skriftlig vedtak.

Skolemiljøet omfatter både det fysiske miljøet slik som inneklima og lekeareal, og det psykososiale miljøet. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke og eventuelt gripe inn hvis de får mistanke om at det foregår mobbing, vold eller rasisme på skolen.

 

Regelverk for skole og opplæring

Regelverket for skole og opplæring gir elever, lærlinger, lærekandidater, voksne og foreldre rettigheter og plikter. Det stiller også krav til de som har ansvaret for skolen og fagopplæringen.

Les mer på Utdanningsdirektoratet sine sider.