Rekrutteringsstillinger

Er du sykepleie- eller vernepleierstudent og synes det er flott å sikre seg en 100 % stilling etter fullført studie?  Aure kommune var tidlig ute med opprette rekrutteringsstillinger for sykepleiere og vernepleiere som gir de ansatte trippel lønn under studiene, og fast stilling ved endt studie. 

Hva gjør man i en rekrutteringsstilling?

Ansatte i rekrutteringsstillinger er ordinære ansatte. Det er derfor forventet at du utfører ordinære arbeidsoppgaver ut i fra din kompetanse og erfaring, og ut ifra vårt delegasjonsreglement.

Dette innebærer daglig pleie og omsorg for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Som ansatt må du også forholde deg til enhver tid gjeldende sentrale og lokale lov og avtaleverk.

 

Hvor mye og ofte jobber rekrutteringsstillingene?

Som sykepleie- eller vernepleierstudent går du inn som en ordinær ansatt i turnus. I de turnusene vi har i Omsorg i dag varierer det om man jobber ordinære vakter hver tredje helg, eller langvakter hver fjerde helg. Dette avhenger av hvilken avdeling du jobber ved.

I tillegg skal du jobbe minimum 5 uker i løpet av hovedferien om sommeren. Til sammen utgjør helge- og sommerarbeid 20% stilling.

Vi har i dag 2-delt turnus, men alle turnuser er under utvikling.

 

Hvor mye får rekrutteringsstillingene betalt?

Ansatte i rekrutteringsstillingene får lønn tilsvarende en 60% stilling. Du mottar lønn som pleieassistent inntil bestått eksamen i medikamenthåndtering, deretter lønn som helsefagarbeider. Etter mottatt autorisasjon vil du få lønn som sykepleier eller vernepleier. Kommunen tilbyr et lokalt tillegg for sykepleiere og vernepleiere på 50.000,- årlig. 

Grunnen til at vi velger en slik løsning, og ikke et engangsbeløp som mange andre kommuner, er for å gi studentene økt lønn i takt med økt kompetanse. I tillegg er det viktig å signalisere en mer langsiktig tankegang, ved denne løsningen vil studentene allerede starte med å opparbeide seg pensjonspoeng.

Per i dag har Aure kommune totalt 4 hjemler for rekrutteringsstillinger. 

 

Hvilke krav stilles til studenter i rekrutteringsstillinger?

  • Søkeren kan ikke ha et fast ansettelsesforhold i Aure kommune fra før.
  • Du må være heltidsstudent.
  • Du må ha førerkort klasse B.
  • Du må ha meget gode norskkunnskaper, og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
  • Vi forventer gjensidig fleksibilitet rundt arbeidstid.
  • Kjennskap til eller erfaring fra helse og omsorgsfeltet er en fordel.
  • Du må være interessert i faget og ha evne til å samarbeide med andre.
  • Det er en forutsetning at du er trygg på elektroniske system og har god digital forståelse.

 

Annen viktig informasjon

Det viktig for oss som arbeidsgiver at du får variert og tverrfaglig erfaring under ditt ansettelsesforhold i rekrutteringsstillingen. Derfor vil du få jobb ved en ny avdeling hvert år. I Omsorg innebærer det at du i løpet av dine tre år skal jobbe i sykehjem, hjemmetjeneste og habilitering/demensomsorg. Vi har forskjellige arbeidsoppgaver innen hjemmebasert omsorg og sykehjem, habilitering og demensomsorg. Hovedfokuset er at du får utført pleie og omsorgsoppgaver som skal gi pasientene størst mulig grad av livskvalitet, selvstendighet og mestring.

Edgar Glomnes

Det tas forbehold om kontinuitet i utdanningen. Ved brutte løp og forsinkelser i eksamener vurderes stopp i utbetaling ut over 20% lønn, inntil studenten er ajour. Dette vurderes etter hvert semester, da studenten sender inn karakterutskrift for videre utbetalinger. 

Ved å takke ja til rekrutteringsstillingen vil du få garanti om 100% stilling i Aure kommune etter endt studie. Rekrutteringsstillingen utløser 2 års bindingstid til kommunen. Unntak gis for dem som kommer inn i ordningen med kun ett studieår igjen. Da får de kun ett års bindingstid også.

Rekrutteringsstillingene er et resultat av godt trepartssamarbeid. 

Se mer om de "berømte" stillingene:

Se video fra NRK Møre og Romsdal 04.08.23

Artikkel Sykepleien januar 2023

Artikkel NRK Møre og Romsdal september 2021