Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

For å få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på grunn av lav inntekt må du sende inn søknad.
Du må søke for hvert barnehageår.

Dette gjelder foresatte med barn både i kommunale og private barnehager.

For søknader før 1. juli gjelder kommunens vedtak fra 15.august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. juli gjelder vedtaket fra første utsendte faktura etter mottatt søknad og ut barnehageåret. 

 

Vedlegg til søknaden

  • Aure kommune har integrasjon mot skatteetaten. Velger du at inntekten skal hentes fra skatteetaten, så trenger du ikke laste opp vedlegg til søknaden. 
  • Velger du at inntekten fra skatteetaten ikke skal brukes, må du legge ved vedlegg som dokumenterer inntekten til husholdningen. 

Hvis du har skattepliktig kapital -eller personinntekter som ikke står i skattemeldinga skal du dokumentere disse. Dette er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte, leieinntekter. Søknaden vil ikke bli behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. 

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Informasjon om redusert foreldrebetaling

  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I praksis betyr dette at alle husholdninger med en samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 559.167 kroner, kan søke om redusert foreldrebetaling til kommunen. 
  • Du betaler for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Informasjon om gratis kjernetid

  • Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2022 er denne inntektsgrensen satt til 598.825 kroner.
  • For barnehageåret 2023/2024 gjelder gratis kjernetid for barn som er født i 2018,2019, 2020 og 2021.