Folkehelsekoordinator

Synnøve Follestad er folkehelsekoordinator i Aure kommune, men er for tiden ute i permisjon.

Det er Oda Reiten Fjærli ( Folkehelsekoordinator/Fysioterapeut) som vikarierer.

 

Dette er hva folkehelsekoordinatoren jobber med

  • Drive systematisk og langsiktig samfunnsplanlegging for å bedre folkehelsen.
  • Finne områder i kommunen hvor det trengs målrettet helsefremmende innsats.
  • Koordinere helsefremmende og forebyggende innsats i kommunene.
  • Bidra til samarbeid mellom enheter, kommunale tjenester, frivillighet, lag og organisasjoner.
  • Styrke innsatsen for tidlig intervensjon.
  • Holde et konstant fokus på behovet for helsefremming og synliggjøre dette behovet.
  • Ta ansvar for folkehelsearbeidet gjennom å ansvarliggjøre andre.

 

Målet i folkehelsearbeidet er flere leveår med god helse, og redusere sosial ulikhet i helse

Ved å fokusere på faktorer som påvirker helsen vår, vil en kunne forebygge sykdom og skade og fremme helse, trivsel og livskvalitet. Slike faktorer kan være blant annet kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse, tobakk og rusmidler, trafikksikkerhet, ulike miljøforhold og ikke minst god og fremtidsrettet samfunnsplanlegging.

Målene for folkehelsearbeidet er at Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder, befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og vi skal jobbe med å redusere sosiale helseforskjeller.

I folkehelsemeldingen defineres god helse ikke bare som fravær av sykdom. Begreper som trivsel og funksjon er også vektlagt og bringer god helse-begrepet mer i retning mot livskvalitet og å ha ressurser til å mestre livets utfordringer. I dette ligger det at det å holde seg frisk er et personlig ansvar, men at offentlige myndigheter har et ansvar for å legge til rette for at det skal være enklest mulig for folk å ta vare på egen helse.  

 

Er du nysgjerrig på hvordan det står til med folkehelsa i Aure?

Samarbeid om folkehelse i Møre og Romsdal

Aure kommune samarbeider om folkehelsearbeidet med Møre og Romsdal fylkeskommune, gjennom God helse partnerskapet. God helse-partnerskapet er en del av fylkeskommunens satsing for å bedre folkehelsen til innbyggerne i fylket. Målet er at flest mulig lever et godt liv og mestrer sin egen livssituasjon.


 

Kontaktinformasjon

Synnøve Follestad
Folkehelsekoordinator og miljøterapeut

Synnøve Follestad har permisjon.

Oda Reiten Fjærli
Folkehelsekoordinator/Fysioterapeut
E-post
Telefon 902 10 861

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure