Kommunale avløpsanlegg

Alle anlegg for spillvann inneholder et rensetrinn, og de fleste går til utslipp i sjøen. Det vanligste er rensing (uttak av slam) i slamavskiller. Det er ett mekanisk anlegg basert på siling av spillvannet for Aure sentrum. Utløpene er dykket i sjøen på forskjellig dybde etter belastning og mottaksforhold.

Info-brosjyre 2021: Kommunale vei-, vann- og avløpstjenester (PDF, 511 kB)

Plikten til å være tilknyttet offentlig avløpssystem framgår av§ 27-2 i plan- og bygningsloven. Se § 22 i forurensningsloven som gjelder krav om rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.

Hvis det er innlagt vann i en bygning, er det krav om særskilt behandling av spillvannet. Der bygningen ligger i nærhet av kommunalt avløpsanlegg er det aktuelt med tilknyting av avløpet til dette. Etter at dette er avklart må utbygger formelt søke om tilknyting.

Hvordan søker du?

Du kan søke via elektronisk skjema - se knapp øverst på siden.

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.

Dersom du ønsker å benytte skjema i papirversjon kan du gå inn på skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få det utlevert på servicekontoret. Skjema sendes da til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Hva koster det?

Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp
Års- og tilknytningsgebyr for kommunalt avløp Pris
Bolig med bruksareal inntil 125 m2 4.300
Bolig med bruksareal 126-250 m2 6.300
Bolig med bruksareal >250 m2 8.000
Bygning målt forbruk, abonnementsgebyr (fast del ved målt forbruk) 2.370
+ Forbruksgebyr, pris pr m3 forbrukt 19,69
Fritidseiendommer 2.850
Tilknytningsgebyr: Eiendom, per stykk ved 1. gangs tilknytning 10.000

 

Saksbehandling

Søknaden blir behandlet av administrasjonen og evt. tillatelse inneholder krav til tilknytingen. Søker betaler et engangsgebyr før fysisk tilknyting kan skje. Etterpå blir det 2 ganger pr. år krevd inn gebyr for abonnementet.

 

Klage

I de tilfeller der kommunen fatter enkeltvedtak (pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Klage på vedtak

Dersom du ønsker å benytte skjema i papirversjon kan du gå inn på skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få det utlevert på servicekontoret. Skjema sendes da til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.