Framsetting av dunker

For at dunken(e) din skal bli tømt må den stå ved veg som inngår i kjøreruta senest kl. 06.30 på innsamlingsdagen.

Ved veg betyr inntil 5 m fra nærmeste senter grøft mot bolig. De må i tillegg være "framsatt" på hentested. Det innebærer at de i tillegg til å stå "ved veg", skal være godt synlig fra førerhytta på renovasjonsbilen og stå fritt utenfor gjerder, porter eller andre stengsler. De skal videre stå på vegnivå slik at løfting er unødvendig. Eventuelle sikringsordninger (tau, stropper, kroker) skal ikke være til hinder for renovatøren sitt arbeid.

 

Bruk av dunkbuer og stativ

Mange av abonnentene har ordnet seg bu eller stativ for dunker nærme vegen for å få felles oppstillingsplass og hentetsted. Så framt det ikke medfører merarbeid (i forhold til om de stod fritt) for renovatøren, kan vi ta dunkene ut av ei bu eller et stativ. Men da må bua eller stativet tilfredsstille kravene til "framsetting" (se over) for at dunkene skal bli tømt.

I tillegg må:

  • Bua se ut som en typisk dunkbu (ikke i garasjer, uthus eller lignende).
  • Konstruksjonen stå på vegnivå med fast grunn foran åpning slik at løfting av dunk er unødvendig.
  • Bua være åpen der dunkene skal ut, åpning helst vendt mot vegen
  • Dunkene stå med fronten vendt innover (handtaket mot åpningen

 

Overfylling av dunker

Dunkene må ikke overfylles ( dvs at lokket skal gå igjen), og vekten skal ikke overstige 30 kg (140 l dunk). Avfallet skal ikke være pakket fastere enn at dunk kan tømmes uten problemer. Abonnenten er ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast i dunken.

Restavfall utover det som får plass i dunken, kan leveres til miljøstasjonene eller sammen med dunken i ekstrasekk (vanlig svartsekk) merket med oblat som selges på servicekontorene. Evt. sekk knyttes tett igjen.

Papp og papir kan settes fram sammen med papirdunk såfremt det er flatlagt i pappeske(r) og tørt. Hvis det er blitt fuktig (betydelig) før det blir henta, blir det ikke tatt med. Da må det leveres som restavfall.

Vi minner om mulighetene for kildesortering av plast-, glass- og metallembalasje som middel for å redusere restavfallsmengden.

Kontaktinformasjon

Kåre Johan Grønbech
Avdelingsingeniør renovasjon
E-post
Telefon 71 64 74 47
Mobil 416 54 152

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)