Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne

Aure voksenopplæring (AVOKS) tilbyr grunnskole for voksne og spesialundervisning på grunnskolens område etter opplæringsloven.

Grunnskole for voksne

Eksamensrettet grunnskoleopplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag for voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringslovens §4A-1.  

For å ha rett til grunnskoleopplæring må den voksne:

  • være over opplæringspliktig alder
  • ha behov for grunnskoleopplæring
  • ha lovlig opphold i Norge

Retten til grunnskole for voksne gjelder også de som har fullført grunnskolen, men som likevel trenger mer grunnskoleopplæring. Undervisningen er på dagtid kl9.00-14.30 mandag-fredag, men kan etter behov tilpasses den enkeltes behov og livssituasjon. Bruk søknadsskjemaet øverst på siden.

Realkompetansevurdering

Den som har rett til grunnskoleopplæring for voksne, har også rett til å bli realkompetansevurdert. Det er fagene som kreves for at den voksne skal kunne få vitnemål i grunnskoleopplæring for voksne, jf. forskriften § 4-33, som kan godkjennes gjennom en realkompetansevurdering. Disse fagene er  norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Realkompetansevurdering skal gjennomføres med utgangspunkt i kompetansemålene som er fastsatt for 10. trinn i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Bruk søknadskjemaet øverst på siden.

Her kan du lese mer om grunnskoleopplæring på Udir

Spesialundervisning for voksne

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring, kan også ha rett til å få spesialundervisning. Det er to forskjellige former for spesialundervisning for voksne i grunnskoleopplæringen.

Den ene typen spesialundervisning kan voksne få dersom de ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for dem. Den andre typen spesialundervisning kan voksne få hvis de trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være aktuelt dersom den voksne etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger opplæring, eller har fått en skade eller en sykdom og trenger hjelp for å fungere i det daglige.

For begge typene av spesialundervisning må kommunen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva den voksne trenger, og kommunen må fatte et enkeltvedtak.

 

Søknadsskjemaet fås ved henvendelse til voksenopplæringen.

Her kan du lese mer om spesialundervisning for voksne

 

Mer informasjon?

Ta kontakt med skolen dersom du ønsker mer informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, grunnskole eller spesialundervisning.

AVOKS holder til i Aurdalsvegen 69 i Aure sentrum.

 

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Skjema klage