Fritak fra opplæring

Elever kan få fritak fra deler av undervisningen på grunn av religiøs overbevisning eller livssyn.

Melding

Foreldre/foresatte må melde  til skolen om hvilke aktiviteter de vil at eleven skal fritas fra. Elever som har fylt 15 år kan sende skriftlig melding selv, uten samtykke fra foreldre/foresatte. Det er ikke nødvendig å grunngi melding om fritak.
Husk å ta vare på referansenummer på det elektroniske skjemaet. Dette er et bevis på at du har sendt inn skjemaet.

Klage

Hvis skolen ikke godtar fritaksmeldingen, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge

Kontaktinformasjon

Eva Berg
Enhetsleder oppvekst og integrering
E-post
Telefon 934 32 462

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure