Priser og gebyrer plansaker

Plansaker
Plansaker
Plansaker Pris
Regulerings- og bebyggelsesplaner, ny og vesentlig endring 24800
Tillegg per byggetomt for bolig- og hyttefelt 1460
Tillegg per eksisterende / allerede oppmålt tomt som inngår i planforslaget (som endres som følge av planforslag med hensyn til utforming, infrastruktur og lignende) 515
Tillegg per påbegynt 5 dekar planareal for andre formål 2920
For planer større enn 100 dekar kan det inngås særskilt avtale
Fradelingssøknad 1775
Tillegg per tomt utover tomt nr. 1 535
Trekking av sak/søknad før saksbehandling er fullført 50% av fullt gebyr
Reguleringsforespørsel, politisk behandling i.h.h.t. PBL §30 5630
Mindre vesentlig endring av reguleringsplan/bebyggelsesplan 9560
Omdisponering etter jordloven 1810
Generelle bestemmelser: - For at et privat planforslag skal bli tatt opp til behandling skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. Dette vil si at plankartet må leveres i SOSI-standard i samsvar med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. - Tidsfristene gjelder fra de tidspunktene når planforslaget/søknaden vurderes som komplett for behandling. - Beregningsgrunnlaget er arealet av det planområdet som fremmes til 1.gangsbehandling for kommunens faste utvalg for plansaker.