Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer.

Hvem kan jakte og ta jegerprøve?

Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre.

Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

Avlegging av eksamen

Når du skal gå opp til eksamen, må du betale et eksamensgebyr på 280 kr. Gebyret skal betales på fastsatt giro som du får hos kommunen. Gebyret sendes til

Miljødirektoratet
Jegerprøvegebyr
Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondheim

Kontonr. 7694.05.02728

Når avholdes det eksamen?

Kommunen arrangerer elektronisk eksamen. Dette annonseres i lokalavisen. Kursarrangør/lærer har oversikt over eksamensdatoene.

Saksbehandling

Kommunen sender eksamensbesvarelsene til Jegerregisteret. Når du har fullført det obligatoriske kurset og bestått skriftlig eksamen, skriver kommunen ut bevis for at jegerprøven er avlagt.

 

Klage

Du kan ikke klage på ikke-bestått eksamen. Du kan gå opp til ny eksamen uten å betale ekstra eksamensavgift.