Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

 

Hvordan søker du?

Her finner du ulike søknadsskjema for skogbruket

Du må ha fødselsnummer (11 siffer) tilgjengelig ved utfylling av skjemaet (gjelder enkeltmannsforetak). Utfylt skjema sendes Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Vedtak om tildeling av tilskudd etter § 5 (vegbygging), § 7 (drift med taubane o.a.) og § 8, 1. ledd (utdrift av skogsvirke til bioenergi) fattes av Fylkesmannen (FM) og omfattes ikke av disse retningslinjene.

 

Saksbehandling

Vedtak om tildeling av tilskudd etter § 4 (skogkultur), § 6 (miljøtiltak i skog) og § 8, siste ledd (andre tiltak i skogbruket) fattes av kommunen.

Felles retningslinjer fastsatt av skogansvarlige i kommunene Heim, Snillfjord, Hitra, og Aure 3. mars 2014

Disse retningslinjene med vilkår bygger på Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Retningslinjer (PDF, 308 kB) gjelder derfor for tiltak hvor kommunene fatter vedtak om tilskudd.

Kommunen/fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Kommunene får hvert år tildelt en ramme med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen. Kommunene Hemne, Snillfjord og Hitra har etablert et samarbeid om NMSK-midlene. Dette gjelder innmelding om behov for midler til Fylkesmannen, og videre fordeling av felles tildelt ramme mellom kommunene.

Retningslinjer
 1. Tilskuddsordningen gjelder i utgangspunktet alle i Hemne, Snillfjord og Hitra som har mer enn 10 dekar produktiv skog og er registrert i skogfondsregisteret.
 2. Tiltaket må være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
 • Tiltaket skal være skogfaglig og miljømessig forsvarlig utført.
 • Feltet skal være minst 2 dekar.
 • Skogeieren har plikt til å oppgi relevante opplysninger om tiltaket, kunne vise tiltaket og akseptere de kontrolltiltak som offentlig skogadministrasjon bestemmer.
 1. For å kunne styre og å ha kontroll over de økonomiske virkemidlene, er det ønskelig at flest mulig tiltak blir innmeldt på forhånd. For enkelte tiltak som er planlagt utført, er det krav om at tiltaket er innmeldt på forhånd (eks. avskjæringsgrøfting/suppleringsgrøfting og trauing).
 1. Frist for søknad om tilskudd er 1. desember samme år. Andre frister kan bli fastsatt av FM.
 1. Søknad om tilskudd og eventuelt bruk av skogfond til egenandel, skal underskrives og sendes kommunen snarest mulig etter at arbeidet er utført. Der utbetalingsgrunnlaget er i form av regning, skal en kopi av denne vedlegges søknaden.
 1. Fastsatte skjema skal benyttes. Ved eget arbeid eller leid hjelp innen skogkultur, skal ett av følgende skjema benyttes:
 1. Tilskudd utbetales fortløpende i henhold til tilskuddsrammen inneværende år. Når bevilget tilskuddsramme er oppbrukt opphører utbetalingene.
 1. Søknad kan sendes senest året etter at arbeidet er utført, men vil da komme inn under de vilkår for tilskudd det gjeldende året.
 1. Om det under forhåndskontroll viser seg at tiltaket ikke er i tråd med gitt vilkår, skal skogeier varsles per brev/e-post eller telefon. Skogeier vil bli bedt om en redegjørelse. Om redegjørelsen uteblir, vil det ikke bli utbetalt tilskudd før det foreligger dokumentasjon på at tiltaket er rettet opp.
 1. Om det under etterkontroll viser seg at tiltaket ikke er i tråd med gitte vilkår eller arealet blir omdisponert til annet formål enn skogproduksjon innen 5 år, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis jfr § 13 i forskriften.
 1. Vedtak gjort etter følgende retningslinjer med vilkår kan påklages til FM etter forvaltningslovens bestemmelser.
Vilkår for utbetaling av tilskudd

Foryngelse

 1. Plantetettheten skal følge ”Standard for skogplanting i Trøndelag”.  Anbefalt tetthet varierer med bonitet og treslag. I tabellen nedenfor er det satt opp anbefalt utsatt plantetall pr. dekar for ulike bonitetsklasser og hoved-treslag forutsatt jevn fordeling på arealet. NF angir at naturlig foryngelse bør prioriteres.
 2. Om det benyttes foredlet plantemateriale skal det plantes tettere, tilsvarende tetthet i en høyere bonitetsklasse. (eks: Feltet har bonitet G11 og det skal plantes med foredlet materiale. Tettheten skal da være 160 pl/da.)
 3. Planting eller markberedning skal være utført innen tre år etter hogst, jfr skogbruksloven.
 4. Hovedtreslag skal tilpasses de naturgitte forhold og skal kunne gi tilfredsstillende   virkesproduksjon med hensyn til både kvalitet og volum.
 5. Planlagt naturlig foryngelse på hogstfelt varsles kommunen ved å anvise feltet på kart.
 6. Tilskudd til re-planting/suppleringsplanting der avgangen skyldes snutebille/smågnagere skal forhåndsgodkjennes.

Anbefalt plantetetthet fra "Tilråding for skogetablering i Trøndelag

Bonitet

Gran

Furu

Lauv

20+ 220 250 (NF) 200 (NF)
17 190 220 (NF) 170 (NF)
14 160 200 (NF) 140 (NF)
11 120 180 (NF) 80 NF
8 NF (110) NF NF
6 NF NF NF

NF= Naturlig foryngelse

Ungskogpleie

 1. Tilskudd gis til mekanisk etterarbeid (lauvrydding) og avstandsregulering.
 2. I felt der foryngelsen har en overhøyde (middel av de 10 trærne som har størst diameter, regnet pr dekar) under 4 meter skal det etter ungskogpleie om mulig være fristilt mellom 160- 200 trær pr dekar i granbestand og 250 trær i furubestand. Høyest antall på de beste bonitetene.
 3. I felt der foryngelsen har en overhøyde fra 4 til 10 meter skal tettheten om mulig reduseres med inntil 10 % (140- 180 trær). Det godkjennes her kun fristilling av framtidstrær. Høyest antall på de beste bonitetene.
 4. Rydding i felt med overhøyde over 10 meter godkjennes ikke.
 5. I foryngelse av barskog skal det tilstrebes et minimum på 10 % lauvtreinnblanding.
 6. Det skal tas hensyn til landskapspleie ved variasjon i treslag, spesielt stell av kantsoner, unngå rydding av små myrer og fjellknatter, m.v.
 7. Det ytes ikke tilskudd til å fjerne trær som ikke gir framtidsstammene målbar konkurranse, og det skal settes igjen enkelte treslag, for eksempel til elgmat.

Markberedning

 1. Tilskudd til markberedning gis primært på arealer som skal forynges naturlig.
 2. Tiltaket må utføres med bakgrunn i PEFC Norsk Skogstandard  og i tråd med faglige anbefalinger med hensyn til antall og utforming av flekker. Hver flekk skal være minst 3 x 3 dm, og maksimum 0,5 m².
 3. Markberedning med tanke på naturlig foryngelse må planlegges i forhold til frøår for både gran og furu. Gjensetting av frøtrær (furu) og utforming av hogstflater er viktige faktorer for å lykkes.
 4. I tilfelle dårlig tilslag skal feltet suppleres til tilfredsstillende tetthet.

Suppleringsgrøfting/avskjæringsgrøfting

Det et krav om at suppleringsgrøfting/avskjæringsgrøfting er innmeldt og godkjent på forhånd. Dette skal sikre at tiltaket er innenfor regelverket. Grøfting av myr er forbudt, jfr forskrift om bærekraftig skogbruk.

 

Stammekvisting

Tilskudd gis til stammekvisting av furu.

 • Kvisting skal utføres når diameter i brysthøyde er ca. 7 – 10 cm
 • Greintykkelse på kvistede trær skal ikke overstige 2,5 cm.
 • Full kvistfri høyde skal være minst 4 meter etter en eller flere omganger med kvisting. Etter hver kvisting skal minimum 50 % av trehøyden ha grønn krone.
 • Antall kvistede trær pr. dekar skal ligge mellom 60 og 80.
 • Det skal utstedes dokumentasjon på utført tiltak

 

Tynning

Det ytes ikke tilskudd til tynning.

Miljøtilskudd

Om det viser seg å bli NMSK midler igjen ved årets slutt kan disse benyttes som miljøtilskudd i henhold til Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket § 6

 

 

 

Tilrettelegging for skogsdrift (trauing)

Det kan gis tilskudd til tilrettelegging for skogsdrift. Tilskudd kan gis der det er nødvendig med enkle inngrep på bæresvak mark/vanskelige terrengforhold for å realisere maskinell drift, der det ikke er økonomisk grunnlag for å bygge veg. Som eksempel på tiltak vil trauing av myr over kortere strekninger, og tilrettelegging på velteplass være berettiget tilskudd.

Dersom det er utført trauing er det et vilkår at uttatt masser er tilbakeført.

Det henvises til egne fastsatte retningslinjer og eget fastsatt skjema.

Tilskuddet kan gis med hjemmel i forskriften § 6  (tilskudd til miljøtiltak i skog).

 

Retningslinjer for tilskudd til tilrettelegging for skogsdrift i kommunene Aure, Henmne, Snillfjord og Hitra

 Fastsatt av administrasjonen i kommunene Aure, Hemne, Snillfjord og Hitra 2.april 2007.

Det kan gis tilskudd til tilrettelegging for skogsdrift. Tilskudd kan gis der det er nødvendig med enkle inngrep på bæresvak mark/vanskelige terrengforhold for å realisere maskinell drift, der det ikke er økonomisk grunnlag for å bygge veg. Som eksempel på tiltak vil trauing av myr over kortere strekninger, og tilrettelegging på velteplass være berettiget tilskudd.

Tilskudd under denne ordningen er begrenset til salgsvirke av bar- og lauvtre.

 

Hjemmel

Tilskuddet kan gis med hjemmel i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

 

Søknad

Søknad skal skje på fastsatt skjema. Søknaden skal sendes kommunen før drifta settes i gang. Søknaden skal inneholde kart som viser planlagt areal for avvirkning, anslått kvantum, planlagt tiltak og anslått kostnad på tiltaket.

Kommunen ved skogbruksansvarlig fatter vedtak om innvilging av tilskudd på bestemte vilkår, eller avslag.

Kommunen skal på forhånd ha diskutert saken med regional kulturminnemyndighet, og foretatt vurderinger av driftsmessige og miljømessige sider av saken.

 

Det kan innvilges tilskudd når

 • det foreligger et hensiktsmessig driftsopplegg som gir mulighet for framtidig drift og behandling av driftsområdet og de tilstøtende områdene

 • forholdene er lagt til rette for at hogstfeltet, etter en skogfaglig vurdering, vil bli tilfredsstillende forynget.

 

Det skal ikke innvilges tilskudd når

 • dersom skogsdriften kan motvirke utbyggingen av et rasjonelt veinett
 • dersom skogsdriften kan motvirke avvirkning med taubane, (avhengig av hva som er mest rasjonelt og økonomisk).
 • dersom kostnaden på tiltaket er under 10 kr pr m3.
 • til områder som skal brukes til andre formål enn skogproduksjon
 • til drifter som vanskeliggjør foryngelse på avvirket areal og eventuelle tilstøtende områder
 • i vernskog uten at hogsten er gjennomført i samsvar med de fastsatte retningslinjer for forvaltning av vernskog som gjelder for området

 

Tilskuddssats

Tilskudd gis som et tilskudd pr framdrevet kubikkmeter, på inntil 30,- kr pr m3.

 

Utbetaling av tilskudd

Utbetaling kan finne sted når drifta er avsluttet og kommunen har mottatt kopi av målenota eller annen dokumentasjon over avvirket og solgt kvantum. I tillegg skal det framlegges kopi av faktura for kostnaden på utført tiltak.

 

Dispensasjon

Det kan i særlige tilfeller dispenseres fra bestemmelsene i disse retningslinjene

 

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Statens landbruksforvaltning for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Du kan sende inn klage elektronisk;

Skjema klage


Dersom du ønsker å sende inn skjema i papirversjon kan du skrive ut ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du har kommet inn på skjemaet. Det sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.

Kontaktinformasjon

Eddie Freij
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø
E-post
Telefon 465 25 889

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure