Klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi. 

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen. I Aure kommune er verker og bruk ilagt eiendomsskatt.

 

Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til lederen i skattetakstnemnda eller skatteoppkreveren innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Skatteyter kan klage på taksten i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, så lenge det ikke er klaget over samme grunn tidligere.

 

Overtakstnemnda behandler krav om overtakst (klage over skattetakst).