Begjæring om omtaksering av eiendomsskatt

Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal innføres.

 

Omtaksering skal skje hvis

  • det er foregått deling av eiendom
  • bygninger på eiendommen har brent
  • bygninger er blitt revet eller lignende
  • det er oppført nye bygninger eller gjort vesentlige endrigner på eiendommen

 

Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene. Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret ved skatteoppkreveren.

Søknadsfrist: Innen 1. november i året forut for skatteåret.