Serverings- og skjenkebevilling

 

Serveringsbevilling

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet. Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

 

Skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.


Bevillingshaver

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. For å bli godkjent som bevillingshaver må en ha avlagt godkjent Kunnskapsprøve i Alkoholloven i forhold til både salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Ved evnt. oppstart av ny virksomhet med skjenkebevilling, må en i tillegg på forhånd ha avlagt godkjent Etablererprøve  i henhold til Serveringsloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten.

 

Hvor ofte må jeg søke om bevilling?

Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

 

Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
  • all alkoholholdig drikk