Salgsbevilling

 

Hvem kan søke om salgsbevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg av og utlevering av alkoholholdig drikk utenfor salgssteder må søke kommunen om salgsbevillling.

Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk.

Hvordan søker du


Du kan søke via elektronisk skjema - se øverst på siden

Vedlegg til søknaden

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest

Dersom du ønsker å sende inn skjema i papirform kan du velge skriverikon i øverste høyre hjørne når du kommer inn på skjemaet. Dette sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Krav til bevillingssøker

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må  ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller.
 

Kunnskapsprøve

For å bli godkjent som bevillingshaver må en ha avlagt godkjent Kunnskapsprøve i Alkoholloven i forhold til både salg og skjenking av alkoholholdig drikk.

Bevillingen gjelder

Bevilling gis for maksimum fire år om gangen. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol

Endringer i bevillinger

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden - ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Søknad om salgsbevilling for alkohol innvilges av kommunestyret.Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

 

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge

 

Du kan sende inn klage via elektronisk skjema;
 

Klage på vedtak

Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanlig måte kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriverikon oppe til høyre. Skjema sendes da  til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.