Næringsfond

Hvem kan søke om tilskudd 

Hovedmålet med midlene er innovasjon og næringsutvikling og den viktigste målgruppen er unge, kvinner og personer med minoritetsbakgrunn. Søknader til næringsfondet har ingen øvre beløpsgrense. Det kan som en hovedregel tildeles inntil 50% av godkjent kostnad, men tilskuddet må begrenses oppad til kr. 150.000. Tilskuddet skal ha utløsende effekt, dvs være nødvendig før søker satser.

 

Hva kan det søkes tilskudd til 

  • bedriftsretta tiltak (investering, markedsføring og kompetanseheving)

 

Hvordan søker du

Du kan søke elektronisk;

Søk om tilskudd


Når du går inn på søknadssiden, registrer ny organisasjon hvis du er ny i systemet. I motsatt fall går du til logg inn. Følg siden instruksene mot ferdig søknad.

Retningslinjer

På bakgrunn av ønsket om en bedre og mer målretta utnytting av de kommunale næringsfondene vedtok Møre og Romsdal fylke, ved Regional- og næringsutvalget, egne retningslinjer for ordninga våren 2013.  Fordi lokale strategier også bør ligge til grunn for tildelingen i kommunene ble alle kommuner oppfordra til å utarbeide egne retningslinjer.

Etter rådet fra fylkeskommunen vedtok Kommunestyret i Aure i sak 53/13 den 1.10.13 egne retningslinjer der både krav fra departement, fylkeskommune, egen kommuneplan og de siste årenes erfaring med forvaltning av fondet er tatt hensyn til. Disse ble revidert første gang 25. mai 2015 i KOM-sak 28/15. 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan sende inn klage via elektronisk skjema;
 
 
Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanlig måte kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriverikon oppe til høyre. Skjema sendes da  til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.
 

Har du spørsmål?

Spørsmål om ordningen kan rettes til vårt hoppid.no-kontor på Aure rådhus.

Kontaktinformasjon

Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 71 64 74 40
Ivar Torset
Næringssjef
E-post
Mobil 979 67 260

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure