Avløsertilskudd ved sykdom

 

Hva er tilskudd til avløsing ved sykdom?

Tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel mv. skal bidra til å finansiere avløsning i foretak som driver husdyrproduksjon eller helårs produksjon i veksthus, og finansiering av avløsning i onnetida for foretak som driver plante- eller honningproduksjon.

Det kan gis tilskudd til avløsning når en person som har næringsinntekt fra foretakets jordbruksvirksomhet ikke kan delta i arbeidet på grunn av sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel. Det kan også ytes tilskudd ved følge av barn til sjukehus/spesialist og dersom barnet har en kronisk sjukdom. Ordningen gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.


Maksimal dagsats for tilskuddet er 1555 kroner. Ved beregningen av tilskuddet skal det gjøres fradrag for søkerens inntekter i periodeni tråd med bestemmelsene om dette i Jordbruksavtalen.

 

Hvem kan søke?

Foretak (ENK, ANS eller DA) kan søke om tilskudd dersom en person med minimum ½ G i årlig næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet i foretaket som følge av sjukdom mv. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.


Tilskudd til avløsing ved dødsfall kan gis dersom en som har næringsinntekt fra foretaket dør. Da kan gjenlevende ektefelle/samboer, barn eller foreldre søke om tilskudd. Det kan gis tilskudd for avløsning i inntil åtte uker etter dødsfallet.

 

Hva må til for å få avløsertilskudd?

Avløseren må være minst 15 år når avløsningen skjer.

Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller være gift eller samboer med en som har næringsinntekt fra foretaket.

Foretaket må ha rett til minimum 5 000 kroner i tilskudd til avløsning ved ferie og fritid per 1. januar i søknadsåret.

Dokumentasjon for utgifter til avløser og for at vilkårene er oppfylt skal følge med søknaden. Slik dokumentasjon kan for eksempel være kopi av faktura, sykmelding, vedtak om fødselspenger og ligning. Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen hvis du har spørsmål om dette.


Fra januar 2018 er det produksjonen første dag av søknadsperioden som skal ligge til grunn for foretakets maksimale dagsats. Søknadsskjemaet er endret som følge av dette.

Hvordan søke tilskudd?

Du finner knapp for skjema øverst på siden. 

Dersom det er nødvendig å leie avløser for en lengre periode, kan det søkes om flere delutbetalinger. Søknadsfrist er 3 måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd. Det er kommunen som behandler og avgjør søknaden og Fylkesmannen som utbetaler tilskuddet.

Kontaktinformasjon

Marit Alsvik
Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef
E-post
Telefon 71 64 74 77

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure