Avløsertilskudd ved sykdom

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. skal dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn.

Tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsning i foretak som har husdyrproduksjon eller helårs produksjon i veksthus, samt finansiere avløsing i onnetiden for foretak som har plante- eller honningproduksjon. 

Det kan gis tilskudd til avløsning når en person som har næringsinntekt fra foretakets jordbruksvirksomhet ikke kan delta i arbeidet på grunn av sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel. Det kan også ytes tilskudd ved følge av barn til sykehus/spesialist og dersom barnet har en kronisk sykdom. Ordningen gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

Maksimal dagsats for tilskuddet er 2100 kroner. Ved beregningen av tilskuddet skal det gjøres fradrag for søkerens inntekter i perioden i tråd med bestemmelsene om dette i Jordbruksavtalen.

Hvem kan søke?

Jordbruksforetak (ENK, ANS eller DA) kan søke om tilskudd dersom en person ikke kan delta i arbeidet i foretaket på grunn av sykdom eller lignende.

Nærstående etterlatte etter avdød jordbruker (Samboer/ektefelle, barn eller foreldre) kan også søke om tilskudd. 

Hvordan søke tilskudd?

Dersom det er nødvendig å leie avløser for en lengre periode, kan det søkes om flere delutbetalinger. Søknadsfrist er 1 år etter siste sykemeldingsdag i perioden det søkes tilskudd for. Det er kommunen som behandler og avgjør søknaden og Fylkesmannen som utbetaler tilskuddet.

 

Søk avløsertilskudd ved sykdom

 

Mer informasjon

Utfyllende informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside