Avløsertilskudd ved ferie/fritid

Tilskuddet kan gis til foretak med husdyrhold, slik at de som driver med vanlig husdyrproduksjon har mulighet til å kunne få ferie/fritid ved å få tilskudd til å leie hjelp.

I forskriften § 6 heter det:

Det kan gis tilskudd til avløsing ved ferie/fritid på grunnlag av det dyretallet foretaket disponerte på det tidspunkt eller i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen. Tilskuddet kan ikke overstige foretakets faktiske utgifter til avløsing.

 

Hva må til for å få avløsertilskudd?

Foretak kan være arbeidsgiver for avløseren og få dekket utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløser. Avløsingen må organiseres som et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold.

Avløsertilskuddet kan også brukes til å dekke utgifter til kjøp av avløsertjenester fra avløserlag og avsløring, og til å dekke utgifter til kjøp av avløsertjenester fra andre foretak. Utgiftene må kunne dokumenteres med faktura og bankbilag.

 

Søk avløsertilskudd ved ferie/fritid

 

Hvilke utgifter til avløsing kan du få tilskudd for?    

Du kan få avløsertilskudd for utgifter til arbeidsoppgaver som det er vanlig at jordbruker selv utfører og som er knyttet til husdyrhold.  Det betyr at avløsing ikke er avgrensa til tradisjonell «fjøsavløsing», men kan også omfatte saueklipping, klauvskjering, vedlikehold av driftsbygning i form av for eksempel maling eller snekkerarbeid, rundballepressing, jordarbeiding, spreiing av husdyrgjødsel, gjerdehald, beiterydding og frakt av dyr til og fra beite.

Hvem kan være avløser?

Avløseren må ha fylt 15 år når avløsingen skjer.  Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra et foretaket han er avløser for, eller være ektefelle/samboer til en som har næringsinntekt fra dette foretaket.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. oktober og det søkes elektronisk på samme skjema som søknad om produksjonstilskudd.

Har du behov for avløser?

Trenger du avløser i landbruket, kan du ta kontakt med Landbruk Nordvest
tlf. 464 24 400.