Tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet

Formålet med tilskudd til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap var å medvirke til økt utsikt og fremme verdier knyttet til landbrukets kulturlandskap. Det var også et formål at rydningsvirket ble nyttet til bioenergiformål. 

Avsluttet

Denne ordningen ble fra og med 01.01.2020 avsluttet. 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har pågående prosjekt som skal ferdigstilles innen avtalte arbeidsfrister. 

Udisponerte og inndratte midler skal ikke tildeles nye prosjekt.