Tilskudd til drenering av jordbruksjord

God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper ut mindre lystgass enn vannmettet jord. 

Her kan du søke om tilskudd til drenering 

Søknadsfristen for Aure kommune i 2020 er 1.april

Fra og med 2021 er søknadsfristen satt til 25.mars. 

Formålet med tilskuddet

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord, redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag, samt føre til økt matproduksjon. 

Saksbehandling 

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd i tråd med nasjonal forskrift. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. 

Kommunen skal behandle søknaden så snart som mulig etter søknadsfrist. 

Mer informasjon

Utfyllende informasjon om ordningen finner du på Landbruksdirektoratets nettside 

Kontaktinformasjon

Kari Ingeborg Hårstad
Rådgiver landbruk og næring
E-post
Telefon 71 64 74 40

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure