Leie av jord

Fra 1. september 2017 er reglene om driveplikt på jordbruksarealer endret. Så lenge du eier en  landbrukseiendom har du en plikt til å drive eiendommens jordbruksareal.

Driveplikten fremgår av §8 i jordloven (lov av 12. mai 1995).

Jordloven § 8 slår fast at jordbruksareal skal drivast. Som jordbruksareal regnes etter denne bestemmelsen fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite slik disse er definert i AR5, arealklassifiseringene fra Gårdskart.

For at driveplikten skal være oppfylt, må jorda holdes i en slik stand at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Dette innebærer at arealene må høstes og kultiveres årlig.

Du som eier kan velge å oppfylle driveplikten ved bortleie. Følgende vilkår må da oppfylles:

  • det må inngås skriftlig leiekontrakt mellom eier og leietaker
  • leietiden kan ikke være kortere enn 10 år, og leiekontrakten kan ikke sies opp av eier i leietiden
  • jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom i drift
  • leieavtalen må føre til en driftsmessig god løsning
  • leieavtalen må sendes til kommunen som skal kontrollere om ovennevnte vilkår er oppfylt.

Forslag til jordleieavtale:

Mal jordleieavtale (PDF, 130 kB)

Kopi av inngåtte jordleieavtaler skal sendes til kommunen. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger mer informasjon om driveplikt og jordleieavtale.

Kontaktinformasjon

Eddie Freij
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø
E-post
Telefon 46 52 58 89

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure