Informasjon om gjerdehold

I beitesesong kommer gjerne spørsmålet om gjerdehold og gjerdeplikt opp.

Grannegjerdelova er ment å beskytte allmenne interesser vel så mye som landbruket. Den regulerer både oppsett av nye gjerder, vedlikehold av allerede eksisterende gjerder og det kostnadsmessige aspekt ved dette.

 

Grannegjerde

Av gjerdelova (lov om grannegjerde av 5 mai 1961), § 3 framgår det at det er forbudt å ha gjerde som kan være farlig for folk eller husdyr.

Videre sier loven at farlige gjerderester skal fjernes. I § 5 står det at gjerder som ikke blir holdt oppe lenger skal grunneierne ta bort gjerdet eller gjerderestene som kan være farlige.

Dersom grunneierne ikke har ansvar for hver sin del av gjerdet, skal kostnadene med å fjerne det deles mellom dem. 

Når det er en annen enn eieren som driver eiendommen, har både eieren og brukeren av eiendommen ansvar for gjerdeholdet. Etter bestemmelsene i gjerdeloven er det grunneier eller  den som bruker eiendommen som plikter å sørge for at gjerde er i forsvarlig stand.

 

Utmarksgjerde

Gjerdelova gjelder også utmarksgjerde.

Grannegjerdelova sier noe om rett til å ha gjerde, og tvang til å holde gjerde. Med tvang menes ofte gjerdeplikt. Du får plikt til å holde gjerde mot en granneeiendom eller mot for eksempel felles utmarksbeiteområde.

 

Piggtråd

Det er nå forbud mot å bruke piggtråd, i henhold til dyrevelferdslovens § 15: Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel.  

Når materiale i gamle gjerder må skiftes ut så kan det ikke lenger brukes piggtråd. Dette forbudet kom i 2010 gjennom ny dyrevelferdslov. Det er Mattilsynet som forvalter dyrevelferdsloven. 

 

Hvilken rolle har kommunen?

Kommunene har ikke noe ansvar for gjerdehold, hverken grannegjerde eller utmarksgjerde. Slike saker er privatrettslig.

Det kommunen kan gjøre er å informere og oppfordre. Grunneiere og jordleiere oppfordres til å ha jevnlig tilsyn og vedlikehold av oppsatte gjerder.

For å unngå tvil og misforståelser anbefaler vi også at forhold rundt gjerdeholdet tas med inn i eventuelle jordleieavtaler spesielt.

 

Lovverk om gjerdehold

 

 

Mer informasjon

Informasjon om gjerdeplikt fra Norsk sau og geit

 

Har du spørsmål om gjerdehold?

Nordmøre Jordskifterett kan svare på spørsmål om gjerdehold og gjerdeplikt:

Telefon: 71491560

Adresse: Bårdshaugveien 1, 6650 Surnadal

Epost: nordmore.jordskifterett@domstol.no