Langtidsopphold

Langtidsopphold i sykehjem er det høyeste omsorgsnivået i Aure kommunes pleie- og omsorgstjenester. Vi tilbyr langtidsopphold ved Aure og Tustna sykehjem.

Hvem kan få langtidsopphold på sykehjem?

Tilbudet er ment for personer som på grunn av varig redusert helse- og/eller funksjonsnedsettelse trenger heldøgns sykepleie, og som derfor ikke lenger kan bo hjemme eller nyttiggjøre seg andre tilbud som kommunen kan tilby.

 

Hvordan søke om langtidsopphold?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknaden behandles i inntaksrådet og du må fylle ut begge skjemaene under:

Søknadsskjema for helsetjenester (PDF, 119 kB)

Samtykkeskjema for behandling i inntaksråd (PDF, 109 kB)

 

Du må ha personnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Aure sjukeheim

Skoganvegen 50

6690 Aure

Les mer om søknadsaksbehandling og klage.

 

Informasjon om tjenesten

 

Vi fokuserer hele tiden på pasientens ressurser.

Det er utarbeidet standarder for å sikre kvaliteten på våre tjenester. Eksempler er:

 • Sikre muligheten til å ivareta egenomsorg
 •  Av- og påkledning
 •  Sikring av varierte og tilpassede aktiviteter
 •  Mulighet til ro og skjermet privatliv
 •  Tilpasset hjelp under måltid
 •  Sikring av normal døgnrytme
 •  Habilitering


Personalet er godt skolert på ulike demens-diagnoser og for individuell tilrettelegging i miljøet.

Vi samarbeider bl.a. med:

 • Kommunal fysio- og ergoterapitjeneste
 • Tilsynslege for sykehjem
 • Geriatrisk team ved sykehuset i Kristiansund.
 • Alderpsykiatrisk poliklinikk i Molde
 • Spesialisthelsetjeneste

Våre ansatte har gjennom etterutdanning, hospitering og kursing oppnådd kompetanse som gjør at beboerne i kommunen kan motta omfattende behandling og pleie i våre institusjoner. Nær kontakt med sykehusene gjør også at vi kan rådføre oss med dem ved påkommende tilfeller. Ofte blir behandling da startet lokalt, og en kan unngå innleggelser i sykehus.

Godt samarbeid med ergoterapeut og fysioterapeut gjør at vi har god faglig oppfølging av pasientene med tanke på å opprettholde og eventuelt forbedre pasientenes funksjonsnivå. Dette tilbudet gis også til langtidspasientene som er i stand til å nyttiggjøre seg dette tilbudet.

 

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Gruppe/avdeling Telefon mobil
Gruppe 1/Langtidsavd. 71647518 91534139
Gruppe 2/Langtidsavd 71647513 91363074
Gruppe 3 og 4 Korttidsavd. 71647515 91374219

 

Egenbetaling

For langtidsopphold trekkes 75 % av folketrygdens grunnbeløp, evnt. også 85 % av andre inntekter (renter og avkastninger).

Kontaktinformasjon

Silje Fjelnset
Leder sykehjem
E-post
Olga Svedova
Avdelingssykepleier Tustna sykehjem
E-post
Liv Kristin Fævelen Valaas
Avdelingssykepleier Aure sykehjem
Telefon 913 69 297
Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 481 36 293

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure