Korttidsopphold

Et korttidsopphold på sykehjem vil være tidsbegrenset. Oppholdet kan ha fokus på utredning, behandling eller rehabilitering.

 

Hvem kan søke om korttidsopphold?

Søkere som kommer fra hjemmet, øvrige omsorgs- og botilbud i kommunen og fra sykehus kan søke om korttidsopphold i sykehjem

 

Hvordan søke om korttidsopphold?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknaden behandles i inntaksrådet og du må fylle ut begge skjemaene under:

Søknadsskjema for helsetjenester (PDF, 119 kB)

Samtykkeskjema for behandling i inntaksråd (PDF, 109 kB)

 

Du må ha personnummer (11 siffer) tilgjengelig når du skal fylle ut søknadsskjemaet.

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Aure sjukeheim

Skoganvegen 50

6690 Aure

Les mer om søknadsaksbehandling og klage.

 

Mål for oppholdet

Målsettingen varierer med årsak til innleggelsen

  • Pasientene skal etter oppholdet skal bli i stand til å vende tilbake til egen bolig etter endt behandling/rehabilitering
  • Knytte kontakt med andre helseinstanser som en konsekvens av den utredingen som er foretatt ved sykehjemmet
  • Når en må konkludere at pasientene har behov for varige og omfattende tjenester bidra til at pasienten tilbys annet botilbud enten i form av

        o  sykehjem
        o omsorgsbolig
        o andre botilbud som kommunen disponerer
        o annen egnet bolig

For at målsettingen for oppholdet skal nås, er ansatte, leger, fysioterapeut og ergoterapeut viktige støttespillere. Ved sin deltakelse i inntaksråd der søknader blir behandlet, har en allerede når pasienten kommer til sykehjemmet startet en plan for hvordan oppfølgingen av pasienten skal skje i det videre forløp.


Priser/betalingssatser

Opphold i institusjon
Opphold i institusjon Pris Kommentarer
Korttids-/rehabiliteringsopphold 175 (1) Per døgn inntil 60 dager
Dagopphold/nattopphold 95 (1) Per dag eller natt
(1) Kommunestyret, sak 5/15: Pris følger sentralt fastsatte maksimalsatser, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Gruppe/avdeling Telefon mobil
Gruppe 1/Langtidsavd. 91534139
Gruppe 2/Langtidsavd 91363074
Gruppe 3 og 4 Korttidsavd. 91374219

Kontaktinformasjon

Liv Kristin Fævelen Valaas
Avdelingssykepleier Aure sykehjem
Telefon 913 69 297
Silje Fjelnset
Leder sykehjem
E-post
Telefon 489 95 305
Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 481 36 293

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure