Informasjon om koronaviruset i Aure kommune

Her finner du fortløpende informasjon om koronavirus og smittehåndtering i kommunen vår.

 

Lege og helsetjenester

Informasjon til beboere i kommunal omsorgsbolig og deres pårørende

Aure kommune jobber intensivt for å forebygge spredning og smitte av korona-viruset. Vi følger alle nasjonale føringer.

Den 14.03.20 sendte helsedirektoratet ut et skriv til landets kommuner med tittelen «Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner mm».

Her skrives det:

Pasienter og brukere innlagt i landets helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i andre boformer i helse- og omsorgstjenesten, vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av COVID-19.  

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Hjemmel for gjennomføring av tiltakene er forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesten.

For å hindre at det skal oppstå smitte i omsorgsboliger vil derfor hoveddører være låst og opphold i fellesareal frarådes. Vi oppfordrer beboere til å holde seg mest mulig i egne leiligheter, og ikke ta i mot besøk fra andre beboere eller av bekjente og pårørende inntil videre.

Vi vet at mange beboere har privat hjelp fra pårørende eller andre til ulike oppgaver f.eks. handling av matvarer. For å unngå at pårørende går inn i omsorgsboligen vil man etter avtale kunne levere varer til helsepersonell ved hovedinngangen.

For beboere i Aure omsorgsboliger vil varer kunne leveres i hovedinngangen tirsdager og fredager mellom kl 16.00-16.30.

Tiltakene varer inntil ny beskjed blir gitt.

Når skal du kontakte legen?

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner (hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker).

Kontakt fastlege eller legevakt på telefon hvis du har slike symptomer og 

Ta kontakt på telefon før du oppsøker fastlegekontoret

For å unngå at fastlegenes lokaler blir et sted for smittespredning, oppfordres du til å ta kontakt på telefon før du oppsøker fastlegekontoret. Dette vil gi fastlegekontoret mulighet til å gjøre nødvendige forberedelser for å unngå smittespredning.

Aure legekontor: 71 64 75 70

Tustna legekontor: 71 52 26 45

Utenom fastlegetid ring Legevakttelefon: 116 117 

Hvem blir testet?

13. mars: Nye retningslinjer for testing mot Korona (Covid-19) 

 1. Personer som befinner seg i hjemmekarantene, skal i utgangspunktet ikke testet
 2. Alt helsepersonell med akutt oppstått luftveisinfeksjon, skal, uansett kontaktanamnese og reiseanamnese, testes. Dette gjelder helsepersonell som har direkte pasientkontakt. Karantene til testresultat foreligger.
 3. De mest sårbare gruppene (hjertesvikt, KOLS, diabetes, pasienter i aktiv kreftbehandling mm.) bør vurderes for testing ved selv lette akutt oppståtte sympt.
 4. Alle pasienter i helseinstitusjon der det oppstår akutt luftveisinfeksjon.

 5. Pasienter med akutt oppstått luftveisinfeksjon der det er indikasjon for innleggelse i helseinstitusjon

 6. Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med bekreftet tilfelle av Covid-19 der det er indikasjon for smitteoppsporing

Se også Folkehelseinstituttet sine sider for oppdatert informasjon.

Tiltak ved legekontorene i Aure

Aure legekontor

For å hindre smitte av Koronavirus blir driften ved Aure legekontor betydelig redusert. Vi deler personalet i to team som vil jobbe annenhver dag. Dette for å begrense sårbarhet ved eventuell karantene. Mange vil få telefon om avlyst time.

Kontoret vil tilby akutt hjelp. Alle oppfordres til å vurdere å utsette behov for legekonsultasjon som ikke haster. Alle henvendelser skal gjøres pr telefon. Dørene inn til legekontoret vil holdes låst. Dette med virkning fra og med mandag 16.3.20.

Aure legekontor bruker helserespons og har nå egen hjemmeside hvor våre pasienter kan bestille e-konsultasjon, resepter og time. Vi har nå også åpnet opp for videokonsultasjon. Vi ber om at alle pasienter som kan nå oss via e-kanaler nå gjør det i denne spesielle situasjon som vi alle er inne i.

E-konsultasjoner og videokonsultasjoner vil bli belastet med konsultasjonstakst som pasienter får mulighet til å betale på mobil via mobilbetaling eller vipps.

Vi vurderer forløpende om pasienter kan unngå å komme på kontoret eller må vurderes av lege dette for å unngå smittepress på helsetjenesten i kommunen.

Vi oppfordrer til at ingen pasienter kommer til oss uten å ha hatt kontakt først, dette gjelder også blodprøver og andre tjenester hos personellet.

Bestill e-konsultasjon, resept eller time her: Helserespons.no 

Tustna legekontor

Tustna legekontor begrenser drift og adgang til legekontorene for å redusere spredning av koronavirus. Hvis du ikke mottar avlysning av time må du møte som avtalt. Kun de med timeavtale har adgang inn til legekontoret. Vi henstiller alle til å benytte e-konsultasjon på vår hjemmeside. Telefonen er betjent som vanlig.

Bestill e-konsultasjon her: Tustna legekontor, pasientsky

Dette er risikogruppene:
 • Eldre personer (>65 år)
 • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • Personer som røyker har muligens også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen

Les mer om risikogruppene her. 

Om karantene og isolasjon

Stressreduserende tiltak ved karantene og isolasjon - NKVTS

 

Karanteneplikt

Personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten. Med nær kontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet, såfremt nær kontakt med andre enn de personer som vedkommende bor sammen med, unngås. Personer i karantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:

a) gå på jobb eller skole

b) lengre reise innenlands eller reiser utenlands

c) ta offentlig transport

d) oppsøke steder hvor større grupper oppholder seg

e) oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor sammen med.

 

Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten etter § 2 når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 første ledd andre punktum.

 

Isolering

Personer som er testet eller bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, skal oppholde seg i isolering.

Personer i karantene, jf. § 2, som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering.

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og ikke ha nær kontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer omfattet av første og andre ledd plikter å oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer, til 7 dager etter symptomfrihet.

Begrensninger i antall personer som kan møtes samtidig

20.03.2020 fattet kommuneoverlegen et vedtak etter svl §4-1 - maks antall personer samlet

Kommuneoverlegen har kommet med et vedtak etter smittevernloven § 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen fredag 20.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

1) Maks 5 barn eller unge per gruppe i skole eller barnehage.

2) Maks 10 personer ved møter eller arrangement/sammenkomster. Dette gjelder både for det offentlige og i private sammenhenger.

3) Ved gravferd: maks 15 personer

Vedtaket trer i kraft fredag 20.03.2020, og gjelder inntil vedtaket oppheves

 

Hjelp andre eller be om hjelp

Vil du være frivillig?

Aure frivilligsentral:

I forbindelse med Covid-19 koronaviruset kan store deler av befolkningen komme i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene. Helsedirektoratet oppfordrer kommuner til å organisere frivilligheten og hvilke oppgaver de kan påta seg.

Personer i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene vil være helt avhengige av frivillige personer som kan bevege seg fritt. I tillegg vil det være nødvendig for personer i risikogrupper å få hjelp.

Vi oppfordrer alle innbyggere i Aure som kan bidra, om å gå til frivilligsentralens hjemmeside og registrere deg her: Aure Frivilligsentral

Har du helsefaglig erfaring/utdanning og ønsker å bidra i koronakrisen?

Aure kommune - Helsepersonell:

Har du helsefaglig utdanning eller erfaring? Har du ønske om å bistå vårt helsepersonell til å hjelpe andre innbyggere i forbindelse med koronapandemien?

Da kan du kan melde deg her. 

Hvis det oppstår en situasjon i kommunen der vårt faste helsepersonell faller ifra på grunn av sykdom eller karantene, eller det oppstår behov for flere hender til å hjelpe, vil vi kontakte deg.

Har du behov for handlehjelp, praktisk hjelp eller en ringevenn?

Ta kontakt med Aure frivilligsentral på telefon: 48 38 08 62 på hverdager mellom 12 og 19, eller besøk hjemmesiden deres og registrer deg der. 

Aure Frivilligsentral

 

 

Besøkende i Aure kommune

Opphold på hytte og fritidseiendom

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer

I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 ble forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 fastsatt. Forskriften regulerer karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer. 

§ 5 i denne forskriften trådde i kraft 19.03.2020 og varer til 20.04.2020, departementet har myndighet til å forlenge forskriften.

§5: Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Kommunen har ikke dispensasjonsadgang. 

Les mer om forskriften på lovdata.no

 

Råd og informasjon om koronaviruset

Informasjon for barn og unge

 

Stenging av tjenester i Aure

På bakgrunn av regjeringens pressekonferanse 15.03.2020 har Aure kommune besluttet stenging av en rekke tjenester med umiddelbar virkning. Begrunnelsen for disse drastiske tiltakene er å hindre spredning av koronavirus i kommunen.

 • Skoler stenges. Skoleledelsen ved den enkelte skole kommer med nærmere informasjon om hvordan undervisning blir gitt framover
 • Barnehager stenges. Nærmere informasjon blir utsendt fra barnehagestyrer
 • Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler vil sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov
 • Aure Arena stenges for publikum
 • Kulturskolen stanser sin aktivitet
 • Bibliotek stenges
 • Aure rådhus stenges for publikum. Innbyggere kan ta kontakt med kommunen via telefon, e-post eller facebook. Det vises også til kommunens nettside, for kontaktopplysninger til den enkelte ansatte

Tiltakene gjelder fra dags dato og fram til ny beskjed blir gitt

 

Næring, økonomi og NAV

Kontakte NAV

Publikumsmottaket ved NAV Aure holdes stengt som et forebyggende tiltak mot spredning av koronavirus fra og med 12.03.20

 

I PÅSKEN: 

mandag 06.04.20  og onsdag 08.04.20  frem til kl. 1200 er vakttelefon oddetall tilgjengelig.
Resten av påsken er NAV Aure stengt. 

Vanlig tid: 

Ved behov, kan NAV Aure kontaktes på telefon:

Partallsuker: mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 på tlf.  48 13 28 52

Oddetallsuker: mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 på tlf. 41 29 13 43

NAV  Aure tar også imot muntlige søknader om sosialhjelp eller via e-post.

Dokumenter som skal leveres til NAV Aure, legges i konvolutt i hvit postkasse utenfor NAV Aure. 

Søk sosialhjelp digitalt

NAV Aure tilbyr fra 25.03.20 digital søknad om sosialhjelp.

Du kan søke om dette via ditt nav.no

Innføringsprosjektet Digisos har blitt kjørt som et felles samarbeidsprosjekt i Orkide kommunene. IKT Orkide som er IKT samarbeidet i disse kommunene har tatt seg av det tekniske

Digisos er et nasjonalt prosjekt hvor man har laget en felles løsning for søknad om sosialhjelp. Alle søker på samme måten. Etter pålogging via ID Porten (hvor Bank ID på mobil er vanligste måte) hentes data om søkeren fra folkeregistret, slik at mye av søknaden er forhåndsutfylt.

Søknaden kommer så rett inn i fagsystemet til riktig NAV kontor, slik at saksbehandlingen hurtig kommer i gang. Alle førstegangssøkere vil bli innkalt til kartleggingssamtale.

Papirsøknader kan fortsatt benyttes, men det er mange fordeler med elektronisk søknad, fordi du kan søke når du vil, du får lagt ved elektroniske vedlegg, mange opplysninger som trengs til dokumentasjon hentes automatisk (adresse, familieforhold, kontonummer m.m.)

Du kan følge din søknad via nav.no Ditt NAV.

Vi oppfordrer våre søkere til å benytte denne løsningen.

Hilsen NAV Aure
Logo NAV - Klikk for stort bilde 

 

 

Skole og barnehager i Aure kommune

Alle skoler og barnehager er stengt til og med 20. april.


Har jeg rett til plass for mitt barn?

Kommunen har et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever på 1.-4.trinn med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Det er også et tilbud for barn med særlige omsorgsbehov. Dette gjelder i perioden barnehagene og skolene er stengt.

 • Foreldre som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med kritiske samfunnsfunksjoner, må levere en bekreftelse med dokumentasjon fra sin arbeidsgiver. Retten gjelder foreldre der begge har en kritisk samfunnsfunksjon eller der en eneforsørger har et slikt arbeid.

 • Tilbudet gis i barnehagens, skolens og SFO sin åpningstid.

 • Størrelsen på barnegruppa må ikke overstige fem personer inkludert ansatte. Dersom antallet overstiger fem personer, må gruppene fordeles på flere rom.

 • Ansatte må påse at hygienereglene fra FHI overholdes.

 • Det skal ikke legges opp til lek som inviterer til kroppskontakt. Slik lek bør i den grad det er mulig, unngås.

 • Barna tilbys måltider i barnehagen/skolen. Det skal ikke tas med mat hjemmefra. Personalet smører mat, da vanlig smøremåltid bør unngås.

Skal jeg betale fro SFO og barnehage når det er stengt?

Foreldre som nå opplever stengte barnehager og SFO skal slippe å betale. Det har barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad slått fast.

Reduksjon av foreldrebetaling vil gis for den perioden barnehagen er stengt. I Aure kommune er fakturering for mars allerede sendt ut og refusjon for foreldrebetaling vil komme i ettertid. Det er derfor viktig at fakturaen for barnehage- og sfo plass for mars betales som normalt. Vi avventer utsending av faktura for april.

 

Ansatte i Aure kommune

Informasjon til kommunalt ansatte

Koronavirus - informasjon til kommunalt ansatte

Kommuneledelsen har i dag gått ut med informasjon til kommunens ansatte. Tiltakene gjelder fra og med onsdag 11. mars 2020 og inntil videre. Begrunnelse for tiltakene er begrensning av smitte og ivaretakelse av kommunale kritiske samfunnsfunksjoner.

 • Aure kommune avlyser alle tjenestereiser utenfor Aure kommune, med mindre det er helt spesielle grunner for å gjennomføre. Dette gjelder også kurs og seminar. Om en tjenestereise anses nødvendig avgjøres av rådmannen
 • Tjenestereiser til utlandet avlyses
 • Alle møter som kan gjennomføres via skype / video skal i utgangpunktet gjennomføres på denne måten.
 • Alle politiske møter som gjennomføres, gjennomføres som fjernmøte. Andre fysiske møter i kommunal regi bør begrenses så langt som mulig. Alle møter med mer enn 10 deltakere avlyses.
 • Ansatte bør ikke dra til utlandet. De som likevel velger å reise må påregne en karantene i etterkant.
 • Ansatte frarådes å delta på kultur- og idrettsarrangement
 • Hjemmekontorordningen kan utvides etter nærmere avklaring med rådmannen
 • Skole og barnehage holder stengt. Barn med foreldre med samfunnkritiske oppgaver og barn med særlig omsorgsbehov kan få tilbud.
 • Når det gjelder øvrige kommunale arrangement avlyses.
 • Alle ansatte har en plikt til å gjøre seg kjent med folkehelseinstituttets (FHI) råd og anbefalinger – se www.fhi.no
Om egenmelding og permisjon

Fravær fra jobb når du er i karantene

Noen har mulighet til å jobbe hjemmefra når de på grunn av utenlandsopphold eller andre grunner må holde seg hjemme for å unngå spredning av eventuell smitte. Ikke alle kan det. 

Aure kommune utvider muligheten til å bruke egenmelding i forbindelse med pålagt karantenekrav til å gjelde hele karenteneperioden på 14 dager. Ikke kontakt fastlege eller legevakt for å få sykmelding. Det er svært viktig at legene i denne situasjonen får brukt kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger.

 

Permisjon for pass av barn

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn, men også nå som skoler og barnehager er stengt. 

Doblingen gjelder alle arbeidstakere uavhengig av hvor mange dager de har hatt per år fra før. Dager som allerede er brukt går til fradrag.

 • Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. 
 • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. 
 • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV. Vi antar at man her vil tilrettelegge for at det søkes refusjon også basert på egenmelding, slik at det ikke kreves legeerklæring fra dag 4 for at det skal gis refusjon.

Ny mulighet til overføring 

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.


 

Status og tiltak i Aure

Publiserte artikler med informasjon fra Aure kommune:

08.4.2020 Videohilsen fra Aure kommune - Status koronasituasjonen

08.04.2020 Koronavirus - Endring i nasjonale tiltak  - Regjeringa

07.04.2020 Koronavirus - Stressreduserende tiltak ved karantene og isolasjon

06.04.2020 Bestill e-konsultasjon, resepter eller time hos Aure legekontor via Helserespons

03.04.2020 Digital besøkstid i institusjon og omsorgsbolig

02.04.2020 Se bilder fra hjemmeskole i Aure

31.03.2020 Kartlegging av bedrifter i Aure

30.03.2020 Innreiseforbud fra Sør-Norge og karantene - Opphevet

30.03.2020 Nytt tilfelle med positiv test på COVID-19

27.03.2020 Koronavirus - Vedtak etter svl §4-1 om restriksjoner på innreise til kommunen 28.03-03.04.2020

27.03.2020 Beredskap landbruk med husdyrhold - Landbruk Nordvest

27.03.2020 Forespørsel til lokalt næringsliv

26.06.2020 Første registrerte koronasmitte i Aure

26.03.2020 Takk til privat næringsliv!

26.03.2020 Ønsker du en telefonvenn?

24.03.2020 Karanteket - bibliotekenes digitale tilbud

24.03.2020 Til alle elever i skolene i Aure

23.03.2020 Koronavirus - Vedtak etter svl §4-1 - om restriksjoner på innreise til kommunen 23.03-27.03.2020

23.03.2020 Fjernundervisning og digitalt kompetanseløft

23.03.2020 Koronavirus - Informasjon til innbyggerne fra tannhelsetjenesten

20.03.2020 Informasjonsfilm fra kriseteam - Facebook

20.03.2020 Koronavirus - informasjon til ansatte om egenmelding og permisjon for pass av barn

20.03.2020 Kommunepsykologen gir råd til folket

20.03.2020 Meld deg som helsepersonell eller frivillig for andre oppgaver

19.03.2020 Koronavirus - Informasjonsskriv til brukere av omsorgstjenesten og deres pårørende

19.03.2020 Koronavirus - Trygge råd til foreldre i korona-hverdagen - Bufdir

19.03.2020 Koronavirus - Informasjon til beboere i kommunal omsorgsbolig og deres pårørende

18.03.2020 Vedtak fra kommuneoverlegen i Aure kommune

17.03.2020 Informasjon som gjelder permitteringer/oppsigelser - NAV

17.03.2020 Koronavirus - foreldrebetaling og retningslinjer for omsorgstilbud

17.03.2020 Koronavirus - Vedrørende innreise til Aure kommune

17.03.2020 Koronavirus - presisering om karantene og isolasjon

17.03.2020 Koronavirus - oppsetting av telt for testing av Korona-smitte

16.03.2020 Koronavirus - kunngjøring fra Nordmøre Krisesenter IKS

16.03.2020 Koronavirus - Informasjon til hytteeiere i kommunen - Presisering

16.03.2020 Koronavirus - Informasjon fra veterinærvakta i Aure og Smøla 

15.03.2020 Koronavirus - Informasjon fra enhet for omsorg

13.03.2020 Informasjon fra legekontorene i Aure kommune

13.03.2020 Informasjon til hytteeiere i Aure

13.03.2020 Informasjon om helsestasjon, psykisk helse og rus, barnevernstjenesten og ergo- og fysioterapi

13.03.2020 Aure Folkebibliotek holder stengt

13.03.2020 Aure Tannklinikk holder stengt

12.03.2020 Nye tiltak fra Aure kommune - Stenging av tjenester med umiddelbar virkning

12.03.2020 Redusert drift ved Aure Legekontor

12.03.2020 Kulturskolen stenges inntil videre

12.03.2020 Nav Aure holder stengt

12.03.2020 Onsdagstrimmen avlyst

12.03.2020 Eldretrimmen avlyst

12.03.2020 Frivilligsentralen avlyser sine aktiviteter inntil videre

11.03.2020 Koronavirus - informasjon til kommunens innbyggere

11.03.2020 Koronavirus - informasjon til kommunens ansatte

10.03.2020 Koronavirus - informasjon fra Aure kommune om status og videre tiltak

28.02.2020 Informasjon fra Aure kommune om koronavirus