Informasjon om koronaviruset i Aure kommune

Her finner du fortløpende informasjon om koronavirus og smittehåndtering i kommunen vår.

Smittestatus i Aure:

Siste positive tilfelle her i Aure ble registrert 16. september 2021.

Koronatelefon hverdager kl. 09.00-11.00 og 13.00-16.00 90 14 72 56

 

Gjeldende lokale tiltak i Aure

Gjeldende lokale tiltak

Aure kommune følger nasjonale råd. 

Gjeldende nasjonale tiltak

Gjeldende nasjonale tiltak - Koronapandemien

Informasjon om koronavaksine

3. Gangs vaksine til prioriterte grupper.

Aure kommune tilbyr drop-in vaksinering 14.10. i Aure Arena i tidsrommet 13.20 – 16.00.

Allerede på torsdag 23.09 har vi sannsynligvis 20 -30 vaksiner tilgjengelig til målgruppen. De som er interesserte må kunne stille på kort varsel og bes sende SMS med navnet ditt til koronatelefonen (90147256) slik at vi kan sette en ringeliste.

Målgruppen det gjelder:

Gruppe 1:

• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon

• alvorlig og moderat primær immunsvikt

• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

• avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

 

Gruppe 2:

• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

Til vaksinasjonen må det medbringes dokumentasjon på medisin. Dette kan gjøres ved at pasienten tar med vanlig ID i tillegg til resept eller selve forpakningen med påskrift som viser at han/hun er bruker av medisinen.  Dette jf liste: medikamentliste_170921.pdf (legeforeningen.no)

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Tilbud om vaksine mot covid for barn 12 – 15 år

Aure kommune tilbyr nå vaksine til barn 12-15 år.

Vi åpner for dropp-in på Aure Arena

 • Onsdag 22.09 kl 16.30 – 19.00:

For de i 7. klasse som har fylt 12 år, og 8. klasse.

 

 • Torsdag 23.09 kl 16.30 – 19.00:

For 9. og 10 klasse.

 

Det stilles krav om skriftlig samtykke fra begge foreldre/foresatte. Utfylt samtykke skjema må tas med til vaksinasjon.

Hvis ikke begge foreldre/foresatte har gitt samtykke vil barna ikke bli vaksinert!

Samtykke skjema blir sendt med barna hjem, men kan også lastes ned fra

 

Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI

 

Om ønskelig kan en bytte dag.

For de som ønsker vaksine men ikke kan noen av dagene er det tilbud om vaksinasjon i høstferien. MEN da må en gi beskjed om det via Coronatelefon 90147256 mellom 09.00-11.00 eller 13.00-16.00.

 

Vaksinasjonsgruppe i Aure kommune

Har du ikke fått SMS om vaksine ennå?

Alle innbyggere over 18 år i kommunen har nå fått tilbud om koronavaksine. 

Ønsker du vaksine, men ikke har fått SMS fra kommunen, ta kontakt på vaksinasjonstelefonen: 90155139.

Vi fremskynder nå dose 2 for de som har fått 12 ukers intervall mellom dose 1 og 2. Disse vil få SMS med ny time for dose 2. Skole og barnehageansatte prioriteres for dose 2, da disse jobber tett med barn og unge som per i dag ikke kan vaksineres mot koronavirus.

Prioriteringsliste for vaksinasjon

Prioriteringsrekkefølge for risikogruppene

 1. Beboere i sykehjem (Aure sykehjem, Tustna helse og omsorgssenter, Solbakken bokollektiv, Habiliteringstjenesten, Skogan boliger, og de aller fleste beboere i våre øvrige omsorgsboliger). Her er alle fullvaksinert.
 1. Alder 85 år og eldre. Her er alle fullvaksinert.
 1. Alder 75-84 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (de som har organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste 5 år, annen aktiv kreftsykdom med pågående eller nylig avsluttet behandling, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som gir nedsatt hostekraft/lungefunksjon (eks ALS, Downs syndrom), kronisk nyresykdom/betydelig nedsatt nyrefunksjon). Her er alle fullvaksinert.
 1. Alder 65-74 år. Her er alle fullvaksinert
 1. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand. (de som har kronisk leversykdom/betydelig nedsatt leverfunksjon, immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer, diabetes, kronisk lungesykdom (inkl cystisk fibrose og alvorlig astma), fedme med kroppsmasseindeks 35kg/m2 eller høyere, demens, kroniske hjerte og karsykdommer (unntatt høyt blodtrykk), hjerneslag) Alle har fått tilbud om en dose     
                                    
 2. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand. (se risikogruppe 5) Alle har fått tilbud om en dose
   
 3. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand (se risikogruppe 5) Alle har fått tilbud om en dose
   
 4. Alder 55-64 år  Alle har fått tilbud om en dose
   
 5. Alder 45-54 år  Alle har fått tilbud om en dose
   
 6. Alder 18-24 år og 40-44 år  Vi er i gang med denne gruppen
   
 7. Alder 25-39 år  Vi er i gang med denne gruppen
   

Helsearbeidere er prioritert for vaksinering.

MERK: DET ER FASTLEGENE SOM MELDER INN TIL VAKSINASJONSTEAMET HVEM SOM ER I HØY RISIKO ELLER HAR UNDERLIGGENDE SYKDOM/TILSTAND.

Hvordan får jeg vaksinert meg?

Personer som blir prioritert vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er altså ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Dette gjelder alle 75+ og personer med forhøyet risiko i aldersgruppen 18-64 år.

Fastlegene har egne lister over personer i risikogrupper mellom 18 - 64 år som skal prioriteres. Fastlegene følger nasjonale føringer når de hensyntar underliggende sykdommer/tilstander for rangering av prioritet. Enkelte sykdommer/tilstander blir vurdert uavhengig av alder, i tråd med nasjonale råd.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om tidspunkt og sted for vaksinering av ulike målgrupper basert på nasjonale prioriteringer og på antall tilsendte vaksinedoser. 

Vi vil kunngjøre tilbud om koronavaksiner fortløpende. Dette vil ta tid, vi må belage oss på å være tålmodig, men klar på kort varsel. Koronavaksinen skal transporteres og lagres ved minus 70 grader. Når vaksinen kommer til Aure, må vaksinen settes innen få dager. Derfor må du belage deg på kort frist fra du får tilbud om vaksine til den første vaksinen skal settes.

Vi starter med institusjoner og personer med heldøgns omsorg (Aure sykehjem, Tustna helse- og omsorgssenter og Solbakken) og jobbar oss videre nedover lista over de 9 nasjonalt prioriterte vaksinegruppene, til vi er i mål.

Beboere og pasienter med heldøgns omsorg vil få vaksinen der de bor. (Aure sykehjem, Tustna helse- og omsorgssenter og Solbakken) Hjemmeboende, som mottar hjemmetjeneste og som ikke kan delta på massevaksinering, vil få tilbud om vaksinasjon i heimen.

 

Massevaksinasjon av øvrige innbyggere vil foregå i Coop Prix sine gamle lokaler, vegg i vegg med Aure rådhus.

 

Kunngjøringer vil fortløpende komme på kommunen sine nettsider, Tidens Krav og  via kommunens facebook-side.

Hvorfor ta koronavaksine?

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sjukdommen. De fleste får ingen eller kun milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å bli alvorlig syk av Covid-19. Covid-19 er en dødelig sykdom for enkelte i utsatte grupper.

Ingen vaksiner mot covid-19 blir godkjent for bruk i Norge uten at det er konkludert med at nytten er langt større enn risikoen.

 

Slik bruker du munnbind

Riktig bruk av medisinsk munnbind

         

Riktig bruk av tøymunnbind

 

Lege og helsetjenester

Nå kan testing erstatte karantene for barn og unge i Aure

Nå kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig. Husstandsmedlemmer, bestevenner og tilsvarende nære kontakter til den smittede må fortsatt i karantene.

Hvis det skulle oppstå smitte i barnehagene eller skolene i Aure, vil kommunen håndtere dette på følgende måte:

Forklaring av begreper:

Tette nærkontakter er for eksempel bestevenn, husstandsmedlem, den som sitter ved siden av: Skal i vanlig karantene (10 dager) og kan testes ut på dag 7. Tette nærkontakter kan ikke testes i stedet for karantene.

Øvrige nærkontakter er resten av klassen/avdelingen: Kan ta test i stedet for smittekarantene dersom kommuneoverlegen godkjenner det ut i fra en totalvurdering. Testingen er frivillig. De som velger ikke å teste seg må følge vanlige karanteneregler.

Hovedpoeng: Test 1 tas som PCR-test på teststasjonen i Aure.  Dersom testen er negativ kan barnet gå på skolen eller barnehagen. Test 2 og eventuelt test 3 blir tatt som hurtigtest i skolen eller barnehagen av kommunens ambulante testteam.

 

Retningslinjer for testing i stedet for smittekarantene i barnehager og skoler i Aure hvis barn/elev har testet positivt på covid-19

Smittevernteamet gir beskjed til skole eller barnehage dersom et barn har testet positivt for covid-19. Rektor eller barnehagestyrer gir videre beskjed til pedagogisk leder eller lærer som iverksetter følgende tiltak:

 1. Identifisering av tette nærkontakter (bestevenn, de som sitter ved siden av eleven eller lignende) gjøres i samarbeid med barnet, foreldre og avdelingsleder/lærer. Tette nærkontakter skal i ordinær karantene, og sendes hjem fra barnehagen eller skolen. PCR-test tas ved teststasjonen i Aure samme dag.
 2. Øvrige nærkontakter (= resten av barna og ansatte) testes på samme måte, men fritas fra karantene i påvente av prøvesvar.  
 3. Skolen/barnehagen sender over klasseliste med navn, personnummer og telefonnummer til elevene/foresatte til smittevernteamet.
 4. Skolen/barnehagen sender ut informasjon til klassen fra smittevernteamet via Visma Skole og hjemmesiden vår.

 

 

Testing på kommunal teststasjon

Når det oppstår smitte i barnehagen/avdelingen, skal avdelingen sendes hjem og første test skal bestilles på c19.no og tas ved Aure teststasjon.

 

Hurtigtesting:

Øvrige nærkontakter blir testet av kommunens ambulante testteam som kommer på skolen/barnehagen for å teste barna. Testene skal tas på eventuelt dag 3 og 5. Du vil få beskjed om hvilke dager testen skal tas på.

 

Om en (eller flere) elever/barn tester positivt på hurtigtest på skolen/barnehagen

 1. Positiv elev/barn sendes hjem fra skolen/barnehagen
 2. Elevens/barnets tette nærkontakter identifiseres og sendes hjem (avgjørelse tas av smittevernteam hvem som defineres som hva).

 

 

Samtykke for barn under 13 år

Barn under 13 må ha muntlig samtykke fra minst én forelder eller foresatt for å teste seg.

Skjema for samtykke fra foreldre

Er du student og jobber for helsetjenesten i Aure kommune?

Informasjon til tilreisende studenter som jobber som tilkallingsvikarer for omsorgstjenesten i Aure kommune:

 

Dere må framvise negativ covid-19 test som ikke er eldre enn 3 dager for å kunne arbeide.

Fullvaksinert trenger ikke testes.

Dere kan ta kontakt med leder ved deres arbeidssted for mer informasjon.

Når skal du kontakte legen?

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner (hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker).

Kontakt fastlege eller legevakt på telefon hvis du har slike symptomer og 

Hvem blir testet og hvor skjer testinga?

Du skal teste deg hvis 

 • Du har akutt (nyoppstått) luftveisinfeksjon eller andre symptomer på koronaviruset.
 • Du har vært utsatt for smitte med koronaviruset, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene
 • I andre tilfeller kan test skje etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, må positiv test bekreftes av ny test.

 

Bestill koronatest her

 

 • Ta kontakt på koronatelefonen om du ikke kan bestille koronatest elektronisk via c19.no: 

  Koronatelefon hverdager kl. 09.00-11.00 og 13.00-16.00 90 14 72 56

 • Hvis du mistenker at du er smittet av koronavirus, bør du få anledning til å teste deg.

 

Teststed

Flatmarka 22, (i garasje til Aure IL sin bygning), lokalisert bak idrettsbanen og ved siden av misjonshuset i Aure sentrum

 

For mer utfyllende informasjon gå til FHI sine nettsider

 

Informasjon fra omsorgstjenestene i Aure kommune

Informasjon fra omsorgstjenestene i Aure kommune

Pårørende og andre som reiser fra et område med høy lokal smitterisiko til et område med lav smitterisiko, bør ved samvær med en beboer i en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, følge smittevernrådene for området med høyest smitterisiko. Dette gjelder både ved besøk i og utenfor institusjonen.

Les mer om besøk i institusjon eller omsorgsbolig

Ta kontakt på telefon før du oppsøker fastlegekontoret

For å unngå at fastlegenes lokaler blir et sted for smittespredning, oppfordres du til å ta kontakt på telefon før du oppsøker fastlegekontoret. Dette vil gi fastlegekontoret mulighet til å gjøre nødvendige forberedelser for å unngå smittespredning.

Aure legekontor: 71 64 75 70

Tustna legekontor: 71 52 26 45

Utenom fastlegetid ring Legevakttelefon: 116 117 

Smitteoppsporing, nærkontakt, karantene og isolasjon

 

Hva er forskjellen på korona og covid 19?

SARS-CoV-2: navnet på koronavirus

Covid-19: Navnet på sykdommen forårsaket av SARS-CoV-2

 

Aure kommune tester de som har symptomer som kan være forenlig med covid-19.

Ved positiv testresultat, altså bekreftet covid-19, skjer følgende:

 • Den som tester positiv må i isolasjon
 • Smitteoppsporing

Gjennom smitteoppsporing forsøkes det å hindre videre spredning av sykdommen ved å:

 • forsøke å finne smittekilden
 • definere hvem som er nærkontakt. Nærkontakter må i karantene.

OBS: Karantene og Isolasjon er lovpålagt med hjemmel i covid-19 forskriftet.

 

NÆRKONTAKT:

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 48 timer før symptomdebut og til personen er avisolert. Disse er etter covid-19 forskriftet pålagt å være i karantene. De som har nærmest kontakt, har størst risiko for å være smittet. Ved sannsynlig, men ikke bekreftet covid-19, anbefales det at husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter oppholder seg i karantene.

 

KARANTENE:

Personer som blir satt i hjemmekarantene, er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder alle personer som har vært i utlandet, og personer som har fått beskjed av helsetjenesten om at de er definert som nærkontakt til et tilfelle av covid-19.

Formålet med karantene er unngå smitte til andre idet man eventuelt er i ferd med å utvikle sykdom. Følgende gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig, og kontakte lege for å bli testet

 

Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 10 dager. Tid i karantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar.

 

ISOLASJON

De som har sannsynlig eller påvist covid-19, må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering gjelder for personer som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.  Følgende gjelder for personer i hjemmeisolering:  

 • Skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig. 
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle. 
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport. 
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig. Rengjør overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med skal være i karantene, se avsnitt over. 
 • De du bor sammen med må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt og før du skal ut av huset.
 • Det er lege som bestemme når isolasjon oppheves, men følgende hovedregler gjelder: En må være symptomfri i minst 3 dager, og det har gått minst 8 døgn regnet fra symptomdebut

Stressreduserende tiltak ved karantene og isolasjon 

Informasjon om legekontorene i Aure

Ved akutte livstruende tilstander: 113

Utenom kontortid, og tilstander som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kontakt legevakt: 116 117

 

Aure legekontor

Aure legekontor har i stor grad normalisert driften sin. Men for å hindre spredning av koronavirus er rutinene endret. Inn på kontoret er det fokus smitteforebygging som distansering, håndhygiene mm. Dørene inn til legekontoret vil holdes låst.

Ta kontakt med legekontoret før du oppsøker legekontoret. Dette gjelder også oppgaver som blodprøvetaking, og andre oppgaver som helsepersonell utfører.

Aure legekontorets hjemmeside: aurelegekontor.no  hvor du kan bestille e-konsultasjon, resepter, og time inklusiv videokonsultasjon.

Du kan også kontakte oss via SMS 2097, oppgi navn, fødselsdato, og hva det gjelder, f.eks. timebestilling,videokonsultasjon osv.

Vi ber om at alle pasienter som har mulighet å kontakte oss via e-kanaler for å avlaste vår (overbelaste) telefon.

Aure legekontor kan kontaktes per telefon 71 64 75 70 som vanlig, men vi anbefaler å kontakte oss via aurelegekontor.no  

E-konsultasjoner og videokonsultasjoner vil bli belastet egenandel for konsultasjon, som en får mulighet til å betale på mobil via mobilbetaling eller vipps.

De som har time ved legekontoret venter utenfor kontoret eller i sin bil. Du vil bli hentet inn eller blir kontaktet på mobil når du kan komme inn.

Tustna legekontor

Tustna legekontor begrenser drift og adgang til legekontorene for å redusere spredning av koronavirus. Hvis du ikke mottar avlysning av time må du møte som avtalt. Kun de med timeavtale har adgang inn til legekontoret. Vi henstiller alle til å benytte e-konsultasjon på vår hjemmeside. Telefonen er betjent som vanlig.

Bestill e-konsultasjon her: Tustna legekontor, pasientsky eller kontakt Tustna legekontor pr. telefon: 71 52 26 45

 

Informasjon til foreldre og besøkende ved Aure helsestasjon

Aure helsestasjon utfører våre tjenester etter anbefalte retningslinjer, med unntak av gruppesamlinger som barselgruppe, gruppe ved 4 måneder, 8 og 10 måneders alder. Disse konsultasjonene utføres som individuelle konsultasjoner. Vi utfører hjemmebesøk som vanlig. 

Helsestasjonen skal være en trygg plass å komme og vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde avstand der det er mulig. Vi må likevel komme nærme under vaksinering. Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på venterommet.

Vi har laget noen regler ved besøk på helsestasjonen

 •  Våre dører er fortsatt låst. Kom til oppgitt tid. 
 • Ta med egen leke da alle våre er fjernet. 
 • Har barn eller foreldre symptomer på forkjølelse, også kun lette symptomer skal du ikke komme på timen. Ta kontakt på telefon eller mail.      
 • Alle som skal møte vil få beskjed pr telefon, SMS eller digipost.  
 • Du må utføre håndvask når du kommer inn i vårt lokale. Vi har lagt til rette for både hånddesinfeksjon og håndvask med såpe.  
 • Skolehelsetjenesten utfører tjenester som normalt. 

 

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller mail hvis du har spørsmål

Eva Olin Hagen: 94816353 

Turid Gjerstad: 48232443 

Heidi Vean: 90052423

Hjelp andre eller be om hjelp

Vil du være frivillig?

Aure frivilligsentral:

I forbindelse med Covid-19 koronaviruset kan store deler av befolkningen komme i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene. Helsedirektoratet oppfordrer kommuner til å organisere frivilligheten og hvilke oppgaver de kan påta seg.

Personer i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene vil være helt avhengige av frivillige personer som kan bevege seg fritt. I tillegg vil det være nødvendig for personer i risikogrupper å få hjelp.

Vi oppfordrer alle innbyggere i Aure som kan bidra, om å gå til frivilligsentralens hjemmeside og registrere deg her: Aure Frivilligsentral

Har du helsefaglig erfaring/utdanning og ønsker å bidra i koronakrisen?

Aure kommune - Helsepersonell:

Har du helsefaglig utdanning eller erfaring? Har du ønske om å bistå vårt helsepersonell til å hjelpe andre innbyggere i forbindelse med koronapandemien?

Da kan du kan melde deg her. 

Hvis det oppstår en situasjon i kommunen der vårt faste helsepersonell faller ifra på grunn av sykdom eller karantene, eller det oppstår behov for flere hender til å hjelpe, vil vi kontakte deg.

Har du behov for handlehjelp, praktisk hjelp eller en ringevenn?

Ta kontakt med Aure frivilligsentral på telefon: 48 38 08 62 på hverdager mellom 12 og 19, eller besøk hjemmesiden deres og registrer deg der. 

Aure Frivilligsentral

 

 

 

Næring, økonomi og NAV

Kontakte NAV

Åpent:  Mandager og fredager kl. 1000 – 1400.

 

Telefonvakt NAV Aure:

Partallsuker: mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 på tlf.  48 13 28 52

Oddetallsuker: mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00 på tlf. 41 29 13 43

 

Ved besøk på NAV Aure må man være frisk - Jmf. Retningslinjene fra FHI og at dersom man har ledsager, må denne vente utenfor.

 Vi ber alle benytte våre digitale løsninger som du kan lese om på Hvordan kommer du i kontakt med NAV nå?

På samlesiden Koronavirus - hva gjelder i min situasjon? finner du informasjon og spørsmål og svar om koronaviruset for privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere.

Søk sosialhjelp digitalt

NAV Aure tilbyr fra 25.03.20 digital søknad om sosialhjelp.

Du kan søke om dette via ditt nav.no

Innføringsprosjektet Digisos har blitt kjørt som et felles samarbeidsprosjekt i Orkide kommunene. IKT Orkide som er IKT samarbeidet i disse kommunene har tatt seg av det tekniske

Digisos er et nasjonalt prosjekt hvor man har laget en felles løsning for søknad om sosialhjelp. Alle søker på samme måten. Etter pålogging via ID Porten (hvor Bank ID på mobil er vanligste måte) hentes data om søkeren fra folkeregistret, slik at mye av søknaden er forhåndsutfylt.

Søknaden kommer så rett inn i fagsystemet til riktig NAV kontor, slik at saksbehandlingen hurtig kommer i gang. Alle førstegangssøkere vil bli innkalt til kartleggingssamtale.

Papirsøknader kan fortsatt benyttes, men det er mange fordeler med elektronisk søknad, fordi du kan søke når du vil, du får lagt ved elektroniske vedlegg, mange opplysninger som trengs til dokumentasjon hentes automatisk (adresse, familieforhold, kontonummer m.m.)

Du kan følge din søknad via nav.no Ditt NAV.

Vi oppfordrer våre søkere til å benytte denne løsningen.

Hilsen NAV Aure
Logo NAV - Klikk for stort bilde 

 

 

Ansatte i Aure kommune

Om egenmelding og permisjon

Fravær fra jobb når du er i karantene

Noen har mulighet til å jobbe hjemmefra når de på grunn av utenlandsopphold eller andre grunner må holde seg hjemme for å unngå spredning av eventuell smitte. Ikke alle kan det. 

Aure kommune utvider muligheten til å bruke egenmelding i forbindelse med pålagt karantenekrav til å gjelde hele karenteneperioden på 14 dager. Ikke kontakt fastlege eller legevakt for å få sykmelding. Det er svært viktig at legene i denne situasjonen får brukt kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger.

 

Permisjon for pass av barn

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn, men også nå som skoler og barnehager er stengt. 

Doblingen gjelder alle arbeidstakere uavhengig av hvor mange dager de har hatt per år fra før. Dager som allerede er brukt går til fradrag.

 • Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. 
 • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. 
 • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV. Vi antar at man her vil tilrettelegge for at det søkes refusjon også basert på egenmelding, slik at det ikke kreves legeerklæring fra dag 4 for at det skal gis refusjon.

Ny mulighet til overføring 

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.