Tuberkulosekontroll

Kommer du fra land der tuberkulose er utbredt, har du plikt til å gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse. 

Hva er tuberkulosekontroll?

Tuberkuloseundersøkelsen består av røntgenfotografering av lungene og en blodprøve. Denne blodprøven må utføres på et sykehus. Ikke alle må ta både blodprøve og røntgen, du vil få informasjon og henvisning hos helsesøster.

 Tuberkulose er en infeksjon som kan ramme en rekke organer. Den viktigste formen er lungetuberkulose. Denne kan være livstruende uten behandling. Undersøkelsen utgjør en del av kommunens program for å forebygge og bekjempe tuberkulose. 

En person med tuberkulose har plikt til å rette seg etter legens anvisninger og om nødvendig la seg isolere for å motvirke at sykdommen spres til andre.

 

Hvem må ta tuberkulosekontroll?

Disse personene har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, jf. kapittel 3 i tuberkuloseforskriften:

  • Personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, som må ha oppholdstillatelse, registreringsbevis eller oppholdskort og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt
  • Flyktninger og asylsøkere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose
  • Personer som skal arbeide i helse- og omsorgstjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn, og som i løpet av de siste tre årene har kommet fra eller har oppholdt seg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt

 

Hva koster det?

Tuberkuloseundersøkelsen er gratis. Det gjelder også transportutgifter.

Undersøkelsen er en del av de smittevernplanene kommunen er pålagt å ha.

 

Når må du ta tuberkulosekontroll?

Kommunen skal sørge for at undersøkelsen gjennomføres så snart som mulig. Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes innen fjorten dager etter innreise. Personer som skal tiltre en stilling, skal undersøkes med lungerøntgen før tiltredelse. Hudprøve og oppfølging av denne kan skje senere.

 

Klagemulighet

Det kan søkes om fritak fra tuberkuloseundersøkelse. Får du avslag, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Vedtak om isolering som er fattet av smittevernnemnda, kan overprøves av tingretten.

Kontaktinformasjon

Heidi Engdal Vean
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon
E-post
Telefon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure