Korttidsopphold

Et korttidsopphold på sykehjem vil være tidsbegrenset. Oppholdet kan ha fokus på utredning, behandling eller rehabilitering.

 

Hvem kan søke om korttidsopphold?

Søkere som kommer fra hjemmet, øvrige omsorgs- og botilbud i kommunen og fra sykehus kan søke om korttidsopphold i sykehjem

 

Hvordan søke om korttidsopphold?

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Søknadsskjema for helsetjenester

 

Mål for oppholdet

Målsettingen varierer med årsak til innleggelsen

  • Pasientene skal etter oppholdet skal bli i stand til å vende tilbake til egen bolig etter endt behandling/rehabilitering
  • Knytte kontakt med andre helseinstanser som en konsekvens av den utredingen som er foretatt ved sykehjemmet
  • Når en må konkludere at pasientene har behov for varige og omfattende tjenester bidra til at pasienten tilbys annet botilbud enten i form av

        o  sykehjem
        o omsorgsbolig
        o andre botilbud som kommunen disponerer
        o annen egnet bolig

For at målsettingen for oppholdet skal nås, er ansatte, leger, fysioterapeut og ergoterapeut viktige støttespillere. Ved sin deltakelse i inntaksråd der søknader blir behandlet, har en allerede når pasienten kommer til sykehjemmet startet en plan for hvordan oppfølgingen av pasienten skal skje i det videre forløp.


Priser

Opphold i institusjon
Opphold i institusjon Pris Kommentarer
Korttids-/rehabiliteringsopphold 180 (1) Per døgn inntil 60 dager
Dagopphold/nattopphold 100 (1) Per dag eller natt
(1) Kommunestyret, sak 5/15: Pris følger sentralt fastsatte maksimalsatser, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
Gruppe/avdeling Telefon mobil
Gruppe 1/Langtidsavd. 91534139
Gruppe 2/Langtidsavd 91363074
Gruppe 3 og 4 Korttidsavd. 91374219

Kontaktinformasjon

Liv Kristin Raanes
Avdelingssykepleier Aure sykehjem
E-post
Telefon 913 69 297
Silje Fjelnset
Leder sykehjem
E-post
Telefon 414 24 386

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure