Pårørendestøtte

Pårørende er ofte pasientens eller brukerens viktigste støtte og ønsker i de fleste situasjoner å være en ressurs for pasienten eller brukeren. Pårørende kjenner pasienten eller brukeren godt, og har erfaring med hva som kan bidra til å avhjelpe.

Det er naturlig å reagere når en nær blir rammet av sykdom. Når noe angår oss sterkt kan det vekke store følelser. Mange opplever at forholdet til den syke endrer seg. Det er viktig å finne gode løsninger når sykdom blir en del av hverdagslivet.

 

 

Vedtak om pårørendestøtte

Hvis du gir omsorg til noen som trenger det, kan du be om at kommunen vurderer å sette inn tiltak som skal gjøre omsorgsbyrden din lettere. De ulike tiltakene som kommunen kan sette inn, kalles for pårørendestøtte.

Omsorgsstønad, avlastningstiltak og opplæring og veiledning, er eksempler på pårørendestøtte.

Både den som har hjelpebehovet og den private omsorgsyteren skal få et forsvarlig tjenestetilbud fra kommunen, men de private partene kan ikke kreve å få bestemte tjenestetyper.

 

Vilkår for å få pårørendestøtte

Det er mange måter å utforme et forsvarlig helse- og omsorgstjenestetilbud på, og det er kommunen, som etter å ha gjennomført en bred, skjønnsmessig, individuell helhetsvurdering, tar avgjørelser om dette.

Særlig tyngende omsorgsoppgaver

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

  • hvor mange timer du gir omsorg
  • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
  • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
  • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
  • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
  • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
  • om du har omsorg for mer enn én person
  • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
  • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir
Nødvendig helse- og omsorgstjenester

Det er kun oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester, som kommunen legger til grunn når vi vurderer om du skal få pårørendestøtte. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, måtte kommunen ha gitt tjenesten.

Eksempler på helse- og omsorgstjenester kan være helsehjelp, praktiske oppgaver i hjemmet, stell og pleie, hjelp til fritidsaktiviteter, eller institusjonsopphold.

Det er vanskelig å gi en nøyaktig beskrivelse av hva nødvendige helse- og omsorgstjenester er. Men kommunen skal tilby tjenester på et forsvarlig nivå, basert på en individuell helse- eller sosialfaglig vurdering av den enkeltes behov. Det vil derfor variere hva som regnes som nødvendige tjenester i hver enkelt sak.

Når barn og unge er pårørende

Helsepersonell har plikt til å hjelpe deg å ivareta barn og unge som er pårørende.

I lovverket brukes begrepet «barn som er pårørende» om barn (under 18 år) av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Se oversikt lenger ned i artikkelen med tilbud til barn og unge som pårørende

Hvordan søke om pårørendestøtte?

Du kan søke om pårørendestøtte via kommunens digitale søknadsskjema 

 

Tilbud til barn som pårørende

Helsestasjon

Helsestasjonen er for barn og unge i aldersgruppa 0-20 år, gravide og foresatte.

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er for deg som går i 1.-10. klasse og dine foreldre eller foresatte.

116 111 - Alarmtelefon for barn og unge

Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge. 

Telefonen er døgnåpen og det er gratis å ringe 116 111

Du kan også besøke Alarmtelefonens hjemmeside

Ungdomslos

Ungdomslosen er et lavterskeltilbud til kommunens ungdomsskoleelever.

Kontaktinformasjon

Martine Sletta Aastrøm
Leder Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 904 15 915
Silje Fjelnset
Leder sykehjem
E-post
Telefon 414 24 386
Ina Sjøholt Ulfsnes
Leder habilitering og demensomsorg
E-post
Telefon 480 75 071