Bosetting av flyktninger

Alle flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge, får tilbud om en bosettingskommune av IMDi.

I denne tildelte kommunen har de sine rettigheter i Introduksjonsloven. Dersom de velger å bosette seg i en annen kommune, enten før de får tildelt bosettingskommune eller flytter fra bosettingskommunen før de har fullført Introduksjonsprogrammet, mister de sine rettigheter til denne heldags kvalifiseringen med stønad.

Det er også vanskelig for flyktninger som ikke er økonomisk selvhjulpne og som har bodd i Norge i mindre enn 5 år (som er perioden med integreringstilskudd), å flytte til annen kommune. Dette på grunn av at de bare har rett på vanlig sosialhjelp i bosettingskommunen de har fått tilbud om. 
 

Antall flyktninger som skal bosettes i Aure kommune vedtas av kommunestyret.  Hvem som bosettes i kommunen skjer etter avtale mellom IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet). I tillegg kommer eventuell familieinnvandring til personer som allerede er bosatt i kommunen.  

Flyktninger som bosettes har enten bodd i mottak for asylsøkere i Norge,  som overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) via UNHCR (FNs Høykommissær for flyktninger), eller har kollektiv beskyttelse.

 

Kontaktinformasjon

Mari Thevik
Rektor ved Aure voksenopplæring
E-post
Telefon 912 49 037
Eva Berg
Enhetsleder oppvekst og integrering
E-post
Telefon 934 32 462
Alice Ødegård
Flyktningkonsulent
E-post
Telefon 469 07 897

Ansvar for bosetting av flyktninger.

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure