Hvem får tilbud først?

Barn i alderen 0 - 6 år og som er bosatt i kommunen har rett til barnehageplass.

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av november det året du søker. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet sørge for at  barnets behov for omsorg og lek blir dekt.  Det skal tas hensyn til:

• barnas alder
• funksjonsnivå
• kjønn
• sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Ved opptak blir disse prioritert:

  • Barn som barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
  • Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten. Bruk av den kommunale barnehagetjenesten er frivillig. 

Kontaktinformasjon

Marit Strømmen
Rådgiver Oppvekst og integrering
E-post
Telefon 934 00 879

Åpningstider

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

 

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure