Priser plan- og byggesaker

Her finner du oversikt over priser for plan og byggesaker.

Byggesaker

 

Byggesaker - generelle gebyrer

Byggesaker - generelle gebyrer
Timepris Beregningsgrunnlag Pris
For de tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene, men som krever behandling etter pbl, gjelder et gebyr etter medgått tid. Per time 860
Grunngebyr Beregningsenhet Pris
Søknadspliktige tiltak Per søknad 1.720
Mangelfull søknad Beregningsenhet Pris
Utsendelse av mangelbrev Per brev 430
Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1 Beregningsenhet Pris
Forhåndskonferanse Per møte 2.150
Andre tiltak Beregningsenhet Pris
Behandling av avvik fra tekniske krav, jf. pbl § 31-2 fjerde ledd Per søknad 860
Godkjenning av ansvar som selvbygger, jf. SAK10 § 6-8. Per søknad 430
For hver igangsettingstillatelse ved to-trinns søknad. Per søknad 1.720
Mindre endring av tillatelse (F.eks. endring av ansvarsretter, mindre fasadeendringer) Per søknad 860
Større endring av tillatelse (F.eks. Flytte bygg på tomt, vesentlig endringer på fasade, endringer som krever ny nabovarsling) Per søknad 1.720
Midlertidig brukstillatelse Per søknad 860
Ferdigattest (Gebyr for ferdigattest gjelder søknader som mottas > 5 år etter opprinnelig byggetillatelse ble gitt. Ferdigattest som utstedes innen fem år etter opprinnelig byggetillatelse ble gitt, er dekket av grunngebyret.) Per søknad 860
Registreringsgebyr betales per oppretting eller per endring av registreringspliktige tiltak i matrikkelen. Per bruksenhet 430

 

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak, jf. pbl § 20-3

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak, jf. pbl § 20-3
Bolig og fritidsbolig Beregningsenhet Pris
Enebolig og fritidsboliger Bygningstype 111-124, 161-163 Per søknad 2.150
Enebolig med sekundærleilighet Bygningstype 111-124, 161-163 Per søknad 2.150
Rekkehus, flermannsbolig, kjedehus og andre småhus. Beregnes for maksimalt 4 enheter. Bygningstype 131-136 Per boenhet 1.720
Store boligbygg. Beregnes for maksimalt 4 enheter. Bygningstype 141-159 Per boenhet 2.150
Tilleggsbygg som del av søknad (garasje, anneks, uthus e.l.) Bygningstype 111-172, 181-199 Per tilleggsbygg 430
Til-, på- og underbygg, ombygging. Bygningstype 111-172, 181-199 Per søknad 1.720
Nybygg anneks og garasje over 70 m2. Bygningstype 181-182 Per søknad 1.720
Oppdeling eller sammenføyning av boenhet bolig/fritidsbolig. Per boenhet 1.720
Sammenføyning av boenhet bolig/fritidsbolig uten bygningsmessige arbeider. Per boenhet 860
Andre tiltak
Trafikk-/samferdselsanlegg (veg, parkering, kaianlegg etc.) etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l Per søknad 2.150
Vesentlig terrenginngrep, bygningstekniske installasjoner, utvendige VA- anlegg, øvrige bygg/konstruksjoner (mur, levegg, basseng, brygge, etc.) etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c Per søknad   2.150
Enkle bygningstekniske installasjoner (rehabilitering av skorstein etc.) Per søknad 1.290
Fasadeendring, skilt – reklame, innhegning mot veg, e.l. etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i Per søknad 1.290
Bruksendring eller vesentlig endring av tidligere drift, jf. pbl § 20-3, jf. § 20-1 d
Bruksendring til boligformål Per søknad 2.150
Bruksendring mv. til annet formål Per søknad 2.150
Rivning etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e
Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg mindre enn 100 m² BRA og < 10 tonn bygg-/rivningsavfall Per søknad 1.720
Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg mer enn 100 m² BRA og/eller > 10 tonn bygg-/rivningsavfall Per søknad 2.150

 

Annet enn bolig med krav til ansvarlig foretak

Annet enn bolig med krav til ansvarlig foretak
Gebyrtype Beregningsenhet Gebyr - Til og med 300 m2 BRA Gebyr - Over 300m2 BRA
Fabrikk-/industribygg ol. Bygningstype: 211-219 Per bruksenhet 2.580 3.440
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Bygningstype: 221- 229;323 Per bruksenhet 2.580 3.440
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol. Bygningstype: 231- 249;421-439 Per bruksenhet 2.150 2.580
Offentlig tilgjengelige publikumsbygg Bygningstype: 311- 322;329-429;441- 449;731-829 Per bruksenhet 4.300 5.160
Bygg for overnatting mv. Bygningstype: 511-529 Per bruksenhet 3.870 4.300
Bygg for servering mv. Bygningstype: 531-539 Per bruksenhet 3.870 4.300
Undervisnings-, museums-, kirkebygg ol. Bygningstype: 611-649;671-679;830-840 Per bruksenhet 4.300 5.160
Idrettsbygg ol. Bygningstype: 651-659 Per bruksenhet 2.580 5.160
Kulturbygg mv. Bygningstype: 661-669 Per bruksenhet 4.300 5.160
Sykehus og andre bygg for behandling. Bygningstype: 710- 729 Per bruksenhet 4.300 5.160
Brygger
Oppføring av ny brygge/erstatning for eksisterende brygge Per søknad 1.720
Tillegg for båtplasser:  
Til og med 4 båtplasser Per søknad 430
Over 4 båtplasser Per søknad 860
Endring av brygge Per søknad 1.290
Andre tiltak i marine områder Per søknad 1.720

 

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktig tiltak uten krav til ansvarsrett, jf. pbl § 20-4

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktig tiltak uten krav til ansvarsrett, jf. pbl § 20-4
Gebyrtype Beregningsenhet Pris
Mindre tiltak på bebygd eiendom – jf. SAK10§ 3-1 a og b (eks tilbygg til og med 50m2, frittliggende garasje/uthus til og med 70m2) Per søknad 1.720
Mindre tiltak på bebygd eiendom- skilt/reklame, fasadeendring, mindre tiltak etter § 20-4 e) el.l. Per søknad 1.720
Alminnelige driftsbygninger i landbruket – jf. SAK10 § 3-2 (<1000m2) Per søknad 1.720
Midlertidige (inntil 2 år) bygninger/konstruksjoner Per søknad 1.720
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c Per søknad 1.720
Rivning av mindre tiltak som nevnt i SAK10 § 3-1 Per søknad 1.720
Andre mindre tiltak, pbl § 20-4, bokstav e Per søknad 1.720

 

Saksbehandlingsgebyr for fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m

Saksbehandlingsgebyr for fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m
Gebyrtype Beregningsenhet Pris
Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m    
Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i regulert område. Per søknad 1.720
Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i uregulert område. Søknad i regulerte områder, hvor det er andre grenser enn fastsatt i gjeldende plan eller der disse ikke er fastlagte.   Per søknad   3.440
Tillegg pr. tomt utover tomt nr. 1 Per tomt 565
Omdisponering etter jordloven Beregningsenhet Pris
Omdisponering etter jordloven Per omdisponering 1.720
Dispensasjonsvurdering som behandles politisk i KOMUTV Per søknad 14.870
Dispensasjonsvurdering som behandles administrativt Per søknad 6.450

 

Tilsyn, trekking av søknad og ulovlighetsoppfølging

Tilsyn, trekking av søknad og ulovlighetsoppfølging
Redusert gebyr Beregningsenhet Pris
Trekking av sak / søknad før saksbehandling er fullført Per søknad 50 % av fullt gebyr

 

Ulovlighetsoppfølging, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt PBL § 32 og byggesaksforskriften § 16-1 og 16-2
Ulovlighetsoppfølging, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt PBL § 32 og byggesaksforskriften § 16-1 og 16-2 Pris
a. Ulovlighetsoppfølging iht. pbl §32 og overtredelsesgebyr iht byggesaksforskrifta § 16-1 og §16-2
b. Tvangsmulkt etter PBL § 32-5 fastsettes av rådmannen
c. Ved mer omfattende saker med utgangspunkt i et tiltak som er ulovlig bygd/igangsatt beregnes gebyr etter medgått tid og kostnader, pr. time 860
Tilsyn
Tilsyn Pris
Kommunens tilsynsplikt er klarere i den nye Plan- og bygningsloven jfr. PBL § 25 og byggesaksforskriften § 15 10% av byggesaksgebyr
Gebyr for sakkyndig bistand. I særlige tilfeller kan kommunen rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i PBL § 33-1og § 25-2, 2. ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et gebyr i tillegg til gebyr etter punkt A8-c Faktura - sakkyndig bistand

 

Byggsøk

Søknader som er godkjent gjennom Byggsøk gis 30% rabatt på oppgitte gebyrer. Viktige forutsetninger for å fremme søknad gjennom Byggsøk er at det fylles ut og sendes inn av foretak med organisasjonsnummer og elektronisk godkjent underskrift.

 

 

Plansaker

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for kommunens arbeid frem til det blir avgjort om forslaget skal fremmes. Gebyret består av grunngebyr, variabelt gebyr og tilleggsgebyr, jfr. § 2- 2. Planforslaget legges ikke ut til offentlig ettersyn før gebyret er betalt. I saker som avsluttes før offentlig ettersyn faktureres gebyret når saken avsluttes. Oppstartsmøter faktureres når møtet er avholdt.

Plansaker

Plansaker
Timepris Beregningsgrunnlag Pris
For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten. Per time 930
Oppstart, jf. pbl § 12-8
Oppstartsmøte Per møte 9.300
Trekk av søknad
Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av samlet saksbehandlingsgebyr avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.
Gebyr for saker som avsluttes etter varsel om oppstart, men før komplett søknad. Per planforslag 25 % sats av ordinært gebyr
Gebyr for saker som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak. Per planforslag 30 % sats av ordinært gebyr
Gebyr for saker som avsluttes etter 1. gangs behandling. Per planforslag 50 % sats av ordinært gebyr
Gebyr for saker som avsluttes etter 2. gangs behandling. Per planforslag 75 % sats av ordinært gebyr
Grunngebyr for behandling av planforslag, jf. pbl §§ 12-10, 12-11
Grunngebyr for Regulerings- og bebyggelsesplaner, ny og vesentlig endring (Ingen tomter inngår i dette gebyret) Per planforslag 37.200
Variabelt gebyr for behandling av planforslag, jf. pbl §§ 12-10, 12-11
Det beregnes i tillegg et gebyr etter bebyggelsens areal i reguleringsplanen. Kun ny bebyggelse skal medregnes. Areal i garasje under terreng og kjeller medregnes ikke.
Tillegg per byggetomt for bolig- og hyttefelt Per tomt 698
Tillegg pr eksisterende / allerede oppmålt tomt som inngår i planforslaget (som endres som følge av planforslag med hensyn til utforming, infrastruktur og lignende) Per tomt 233
Tillegg per påbegynt 5 dekar planareal for andre formål Antall 3100
Reguleringsforespørsel, politisk behandling (I hovedsak planer som ikke er i tråd med arealplan) Per behandling 7440
Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4- 2 andre ledd og kap. 14
Tillegg for planer som krever planprogram. Per planforslag 7440
Tillegg for konsekvensutredning. Per planforslag 13995
Utfylling eller endring av planforslag, jf. pbl § 12-14 andre ledd
Mindre endring av reguleringsplan/bebyggelsesplan, administrativ behandling Per endring 7440
Mindre endring av reguleringsplan/bebyggelsesplan, politisk behandling Per endring 11160

 

Konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven)

Konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven)
Gebyr for behandling av søknader
Fastsatt i forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv. (sist endret: 29.12.2014) § 2. For behandling av søknader nevnt i § 1 skal det betales 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum, og 2 promille av det overskytende beløp. Gebyret skal ikke være lavere enn kr. 800,- og kan ikke overstige kr. 5.000,-
Utskrift av kart
Utskrift av kart (størrelse) Pris
A2 200
A1 275
A0 375