Priser plan- og byggesaker

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Arkivsak: 2018/1326, vedtatt av kommunestyret i sak 66/18 18. desember 2018.

Søknad uten ansvarsrett
Søknad uten ansvarsrett
Søknad uten ansvarsrett Pris
Søknad uten ansvarsrett, herunder driftsbygninger i landbruket mindre enn 1000 m2 3680
Driftsbygninger i landbruket større enn 1000 m2 som krever ansvarsrett – PBL § 20-1 7360

 

Søknad etter PBL §20-1 og § 20-4
Søknad etter PBL §20-1 og § 20-4
Boliger, Fritidsbygg, anneks og næringsbygg, også tilbygg Pris
0 – 10 m2 2570
10 – 50 m2 5350
50 - 100m2 11810
100 – 250 m2 17750
251 – 500 m2 26750
500 – 1.000 m2 39950
Større enn 1.000 m2 61800

 

Andre tiltak etter PBL § 20-0 og 20-4
Andre tiltak etter PBL § 20-0 og 20-4
Andre tiltak etter PBL § 20-0 og 20-4 Pris
Varige konstruksjoner og anlegg, kai, flytekai, vann og avløpsanlegg mv. 6450
Avløpsanlegg enebolig og fritidsbolig, en bruksenhet 2570
Midlertidig anlegg/konstruksjoner 3650
Fasadeendringer, vesentlig endring / reparasjon
- Fasadeendring 2570
- Innvendige ombygginger/innredning 2570
Bruksendring
- Bruksendring/omdisponering uten dispensasjonsvurdering 3650
- Bruksendring/omdisponering som krever dispensasjons vurdering 7130
Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
- Bygninger oppført før 1850 6470
- Bygninger oppført mellom 1850 – 1950 3650
- Bygninger oppført etter 1950 2570
Tekniske installasjoner
- Installasjon av vedovn til eksisterende pipe, samme røkåpning 0
- Andre tekniske installasjoner, rehabilitering av piper 2570
Oppdeling / sammenføyning av bruksenheter 2570
Skilting som meldes sammen med utvendig ombygging 0
Søknadspliktig skilt og reklameinnretning 2570
Vesentlige terrenginngrep
- Tunneler, kulverter, haller og anlegg i fjell 5050
- Grave- og fyllingsarbeid, enkel løsmasse og fjellarbeid i dagen, masseuttak 2570
Anlegg av veger og parkeringsplasser
- Veger og plasser under 500 m2 2570
- Parkeringsplasser større enn 500 m2 5050

 

Godkjenning av ansvarsrett
Godkjenning av ansvarsrett
Godkjenning av ansvarsrett Pris
Personlig godkjenning 3010

 

Rammetillatelse
Rammetillatelse
Rammetillatelse Pris
Søknad om rammetillatelse 70% av søknad etter § 20-1
Søknad om igangsettingstillatelse 50% av søknad etter § 20-1
Søknad om endring av tillatelse 70 % av fullt gebyr

 

Redusert gebyr - byggesak
Redusert gebyr - byggesak
Redusert gebyr Pris
Trekking av sak / søknad før saksbehandling er fullført 50% av fullt gebyr

 

Tilsyn byggesak
Tilsyn byggesak
Tilsyn byggesak Pris
Kommunens tilsynsplikt er klarere i den nye Plan- og bygningsloven jfr. PBL § 25 og byggesaksforskriften § 15 10% av byggesaksgebyr
Gebyr for sakkyndig bistand. I særlige tilfeller kan kommunen rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i PBL § 33-1og § 25-2, 2. ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et gebyr i tillegg til gebyr etter punkt A8-c Faktura - sakkyndig bistand

 

Ulovlighetsoppfølging, overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt
Ulovlighetsoppfølging, overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt
Ulovlighetsoppfølging, overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt Pris
a. Ulovlighetsoppfølging iht. byggesaksforskr. § 16-1 og § 16-2 er fastsatt i byggesaksforskriften
b. Tvangsmulkt PBL § 32-5 fastsettes av rådmann
c. Ved mer omfattende saker med utgangspunkt i et tiltak som er ulovlig bygd/igangsatt beregnes gebyr etter medgått tid og kostnader, pr. time 1100

 

Utskrift av kart
Utskrift av kart
Utskrift av kart (størrelse) Pris
A2 190
A1 260
A0 350

 

Plansaker
Plansaker
Plansaker Pris
Regulerings- og bebyggelsesplaner, ny og vesentlig endring 24800
Tillegg per byggetomt for bolig- og hyttefelt 1460
Tillegg per eksisterende / allerede oppmålt tomt som inngår i planforslaget (som endres som følge av planforslag med hensyn til utforming, infrastruktur og lignende) 515
Tillegg per påbegynt 5 dekar planareal for andre formål 2920
For planer større enn 100 dekar kan det inngås særskilt avtale
Fradelingssøknad 1775
Tillegg per tomt utover tomt nr. 1 535
Trekking av sak/søknad før saksbehandling er fullført 50% av fullt gebyr
Reguleringsforespørsel, politisk behandling i.h.h.t. PBL §30 5630
Mindre vesentlig endring av reguleringsplan/bebyggelsesplan 9560
Omdisponering etter jordloven 1810
Generelle bestemmelser: - For at et privat planforslag skal bli tatt opp til behandling skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. Dette vil si at plankartet må leveres i SOSI-standard i samsvar med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. - Tidsfristene gjelder fra de tidspunktene når planforslaget/søknaden vurderes som komplett for behandling. - Beregningsgrunnlaget er arealet av det planområdet som fremmes til 1.gangsbehandling for kommunens faste utvalg for plansaker.