Priser plan- og byggesaker

Her finner du oversikt over priser for plan og byggesaker.

Søknad uten ansvarsrett
Søknad uten ansvarsrett Pris
Søknad uten ansvarsrett, herunder driftsbygninger i landbruket mindre enn 1000 m2 3900
Driftsbygninger i landbruket større enn 1000 m2 som krever ansvarsrett – PBL § 20-1 7800

 

Søknad etter PBL §20-1 og § 20-4
Boliger, Fritidsbygg, anneks og næringsbygg, også tilbygg Pris
0 – 10 m2 2700
10 – 50 m2 5700
50 - 100m2 12550
100 – 250 m2 18800
251 – 500 m2 28400
500 – 1.000 m2 42400
Større enn 1.000 m2 65500

 

Andre tiltak etter PBL § 20-0 og 20-4
Andre tiltak etter PBL § 20-0 og 20-4 Pris
Varige konstruksjoner og anlegg, kai, flytekai, vann og avløpsanlegg mv. 6850
Avløpsanlegg enebolig og fritidsbolig, en bruksenhet 2700
Midlertidig anlegg/konstruksjoner 3900
Fasadeendringer, vesentlig endring / reparasjon
- Fasadeendring 2700
- Innvendige ombygginger/innredning 2700
Bruksendring
- Bruksendring/omdisponering uten dispensasjonsvurdering 3900
- Bruksendring/omdisponering som krever dispensasjons vurdering 7550
Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
- Bygninger oppført før 1850 6850
- Bygninger oppført mellom 1850 – 1950 3850
- Bygninger oppført etter 1950 2700
Tekniske installasjoner
- Installasjon av vedovn til eksisterende pipe, samme røkåpning 0
- Andre tekniske installasjoner, rehabilitering av piper 2700
Oppdeling / sammenføyning av bruksenheter 2700
Skilting som meldes sammen med utvendig ombygging 0
Søknadspliktig skilt og reklameinnretning 2700
Vesentlige terrenginngrep
- Tunneler, kulverter, haller og anlegg i fjell 5350
- Grave- og fyllingsarbeid, enkel løsmasse og fjellarbeid i dagen, masseuttak 2700
Anlegg av veger og parkeringsplasser
- Veger og plasser under 500 m2 2700
- Parkeringsplasser større enn 500 m2 5350

 

Godkjenning av ansvarsrett
Godkjenning av ansvarsrett Pris
Personlig godkjenning 3200

 

Rammetillatelse
Rammetillatelse Pris
Søknad om rammetillatelse 70% av søknad etter § 20-1
Søknad om igangsettingstillatelse 50% av søknad etter § 20-1
Søknad om endring av tillatelse 70 % av fullt gebyr

 

Redusert gebyr - byggesak
Redusert gebyr Pris
Trekking av sak / søknad før saksbehandling er fullført 50% av fullt gebyr

 

Tilsyn byggesak
Tilsyn byggesak Pris
Kommunens tilsynsplikt er klarere i den nye Plan- og bygningsloven jfr. PBL § 25 og byggesaksforskriften § 15 10% av byggesaksgebyr
Gebyr for sakkyndig bistand. I særlige tilfeller kan kommunen rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig tilsyn i samsvar med reglene i PBL § 33-1og § 25-2, 2. ledd. For slik sakkyndig bistand kreves et gebyr i tillegg til gebyr etter punkt A8-c Faktura - sakkyndig bistand

 

Ulovlighetsoppfølging, overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt
Ulovlighetsoppfølging, overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt Pris
a. Ulovlighetsoppfølging iht. byggesaksforskr. § 16-1 og § 16-2 er fastsatt i byggesaksforskriften
b. Tvangsmulkt PBL § 32-5 fastsettes av rådmann
c. Ved mer omfattende saker med utgangspunkt i et tiltak som er ulovlig bygd/igangsatt beregnes gebyr etter medgått tid og kostnader, pr. time 1150

 

Utskrift av kart
Utskrift av kart (størrelse) Pris
A2 200
A1 275
A0 375

 

Plansaker
Plansaker Pris
Regulerings- og bebyggelsesplaner, ny og vesentlig endring 26300
Tillegg per byggetomt for bolig- og hyttefelt 1550
Tillegg per eksisterende / allerede oppmålt tomt som inngår i planforslaget (som endres som følge av planforslag med hensyn til utforming, infrastruktur og lignende) 550
Tillegg per påbegynt 5 dekar planareal for andre formål 3100
For planer større enn 100 dekar kan det inngås særskilt avtale
Fradelingssøknad 1900
Tillegg per tomt utover tomt nr. 1 550
Trekking av sak/søknad før saksbehandling er fullført 50% av fullt gebyr
Reguleringsforespørsel, politisk behandling i.h.h.t. PBL §30 6000
Mindre vesentlig endring av reguleringsplan/bebyggelsesplan 10150
Omdisponering etter jordloven 1900
Generelle bestemmelser: - For at et privat planforslag skal bli tatt opp til behandling skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. Dette vil si at plankartet må leveres i SOSI-standard i samsvar med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. - Tidsfristene gjelder fra de tidspunktene når planforslaget/søknaden vurderes som komplett for behandling. - Beregningsgrunnlaget er arealet av det planområdet som fremmes til 1.gangsbehandling for kommunens faste utvalg for plansaker.