Priser kart og oppmåling

Lovhjemmel for gebyrinnkreving:

  • § 32 i matrikkelloven
  • § 7 i lov om eierseksjoner

 

Generelle bestemmelser

 

Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Saksgebyr etter matrikkelloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.
Dersom rekvirent av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg av for mye betalt gebyr. 
 

Hvilket regulativ skal brukes

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven og Lov om eierseksjoner skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig begjæring/rekvisisjon med videre.

Betalingstidspunkt

Oppmålings- og aktuelle tinglysingsgebyr skal være betalt før det sendes melding til Tinglysingen om registrering i Grunnboka.

For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, skal kommunen ved forskuddsbetaling skrive ut et foreløpig gebyr i samsvar med gitt overslag. Når kommunens arbeider er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr.

Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. For arbeider som skal godtgjøres etter brukte timeverk, skal kommunen ved krav om forhåndsbetaling, stipulere gebyret. Til vanlig bør gebyrer som skal utregnes etter brukte timeverk og kommunens utgifter til sakkyndig bistand, utskrives etterskuddsvis.

Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

Urimelige gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.

Klage

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort i medhold av dette regulativet. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist. Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ. Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker, jfr. Matrikkellovens § 46.

Avbrutt arbeid

Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har eller må utføre.

Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år. Satsene reguleres i samsvar med Statens kartverks indeks for kart- og oppmålingsarbeid. Ved nevnte regulering skal satsene avrundes til hele 100 kroner.

Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyr skje samordnet. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres rekvirenten.

Om frister i saker som krever oppmålingsforretning

I saker som krever oppmålingsforretning, har kommunen etter Matrikkelforskriften § 18, en frist på 16 uker til å gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring. Dersom kommunen oversitter denne fristen kan rekvirent kreve at oppmålingsgebyret avkortes med 1/3 og ytterligere 1/3 dersom tidsfristen oversittes med nye 8 uker. For månedene desember, januar, februar og mars gjelder ikke fristen. Hvis det ut over denne fristen ikke er mulig å utføre oppmålingsforretning pga snømengde, tele eller andre forhold som gjør arbeidet vanskelig, kan fristen forlenges etter nærmere vurdering i den enkelte sak.

Når det er nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningsloven eller seksjoneringsvedtak for å få saken matrikkelført, løper ikke fristen før tillatelsen eller vedtaket foreligger. Fristen forlenges for den tiden som går med til tinglysing og supplering av opplysninger fra rekvirenten. Fristene løper ikke når føringen blir påklaget eller når føringen er avhengig av avgjørelse i klagesak.

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Etter lovens § 32, forskriftene § 16.

 

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av ny grunneiendom og festegrunn
Aeral (m2) Pris
0 – 500 13500
501 – 750 18300
751-2000 20700
Fra og med 2001 – tillegg per påbegynt dekar 2700
Areal >5 dekar: etter anvendt tid, men med et minstegebyr fastsatt til gebyrsatsen for areal på 5 dekar 28800
Tilleggsareal 0 – 500 m2 13500
Tilleggsareal 501 – 750 m2 18300
Tilleggsareal 751 – 2000 m2 20700

Med tilleggsareal menes et areal som grenser inn til eksisterende parsell (tomt). Det er en forutsetning at tilleggsarealet skal slås sammen med denne slik at disse etter sammenslåing utgjør en sammenhengende teig. 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal (m2) Pris
0 – 500 13500
501 – 750 18300
751 – 2000 m2 20700
Fra og med 2001 – tillegg per påbegynt dekar 2700
Areal >5 dekar: gebyr etter anvendt tid, men med et minstegebyr fastsatt til gebyrsatsen for areal på 5 dekar 28800

 

Oppmåling av uteareal til eierseskjon, gebyr per eierseksjon

Oppmåling av uteareal til eierseskjon, gebyr per eierseksjon
Areal (m2) Pris
0 – 500 13500
501-750 18300
751-2000 20700
Fra og med 2001 – tillegg per påbegynt dekar 2700
Areal >5 dekar: gebyr etter anvendt tid, men med et minstegebyr fastsatt til gebyrsatsen for areal på 5 dekar 28800

 

Oppretting av anleggseiendom

Oppretting av anleggseiendom
Volum (m3) Pris
0 – 2000 27200
Fra og med 2001 – tillegg per påbegynt m3 2700
Volum over 10.000 m3 betales gebyr etter anvendt tid, men med et minstegebyr fastsatt til gebyrsatsen for et volum på 10.000 m3 35300

 

Registrering av uregistrert jordsameie

Registrering av uregistrert jordsameie
Gebyr for registrering for eksisterende, uregistrerende jordsameie faktureres etter medgått tid Per time 900

Rabatter ved oppretting av flere grunneiendommer, festegrunner og uteareal
Rabatter ved oppretting av flere grunneiendommer, festegrunner og uteareal Beregningsenhet -
Antall parseller eller uteareal til eiersekjoner - -
4 Antall 5 %
5 Antall 10 %
6 Antall 15 %
7 Antall 20 %
8 eller flere Antall 25 %
Rabatten gjelder for hele beløpet. forutsetningen er at det foretas oppmålingsforretning over parsellene i en og samme oppmålingsforretning og at de er i samme utbyggingsfelt.

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr etter oppretting av matrikkelenhet etter 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.4 og 6.2.1.5 I tillegg kreves et gebyr på kr. 1.500,-

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket, må avvises, ikke lar seg matrikulere på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.2.1 og 6.2.2 7.2.3

 

Grensejustering

 

Grensejustering for eiendomstypene grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan areal av involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen: 500 m2 ). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For justering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Grensejustering for eiendomstypene grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Areal (m2) Pris
0 m2 til og med 500 m2 13500

 

Grensejustering for eiendomstypen anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3 . 

Grensjejustering anlegg - volum
Volum (m3) Pris
0 m3 til og med 1000 m3 27200

 

Arealoverføring

 

Arealoverføring for eiendomstypene grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål

Arealoverføring for eiendomstypene grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Areal (m2) Beregningsenhet Pris
0 m2 til og med 500 m2 Til og med 500m2 16380
Fra 501 m2, tillegg per påbegynt 500 m2 Per påbegynt 500m2 1592

 

Arealoverføring for eiendomstypen anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Arealoverføring for eiendomstypen anleggseiendom
Volum (m3) Beregningsenhet Pris
0 m3 til og med 500 m3 Til og med 500 m2 16380
Fra 501 m3, tillegg per påbegynt 500 m3 Per påbegynt 500m2 1592

 

Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Kartlegging av eksisterende grense - koordinatbestemt
Antall punkter Pris
Inntil 2 punkter 5289
For overskytende grensepunkter, tillegg per punkt 1078

 

Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke er koordinatbestemt / klarlegging av rettigheter

Kartlegging av eksisterende grense - ikke koordinatbestemt
Antall punkter Beregningsenhet Pris
Inntil 2 punkter Inntil 2 punkter 7446
For overskytende grensepunkter, tillegg per punkt Per tilleggspunkt 2105
For klarlegging av rettigheter betales gebyr etter anvendt tid

 

 

Privat grenseavtale

Privat grenseavtale
Antall punkter Pris
Inntil 2 punkter eller 100 meter grenselinje 5135
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselinje 1078
Billigste alternativ for rekvirent velges

 

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret

Utstedelse av matrikkelbrev - gebyr fastsatt av Statens kartverk

Utstedelse av matrikkelbrev - gebyr fastsatt av Statens kartverk
Antall sider Pris
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350

 

Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)

 

Begjæring om seksjonering/ reseksjonering av en eiendom

Begjæring om seksjonering/ reseksjonering av en eiendom
Begjæring om seksjonering/ reseksjonering av en eiendom Pris
Sak der det ikke utføres befaring 3516
sak der det utføres befaring 5860
Rettsgebyret er 1. januar 2021 1172*
*priser kan endres hvis rettsgebyret endres

 

Attester og lignende, og tjenester som skal betales etter medgått tid

Attester og lignende

For registerutskrift, ekstra protokollutskrift, for attest og lignende som krever mer enn et halvt timeverk, kan det kreves gebyr etter medgått tid og satser i punkt 6.4.2.

Timepris

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jfr. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:

Timepris kart- og oppmålingstjenester - attester og lignende

Timepris kart- og oppmålingstjenester - attester og lignende
Kart- og oppmålingstjenester (attester og lignende) Pris per time
Kontorarbeid 900
Feltarbeid: enkeltperson 1157
Målelag 1157

 

Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (§ 109)

Gebyr i samsvar med kommunens «Geovekstavtale»

Priser for beliggenhetskontroll av tiltak etter plan- og bygningsloven

For beliggenhetskontroll av bygninger og andre tiltak etter bestilling beregnes pris etter medgått tid. Minstegebyr settes til to timers feltarbeid enkeltperson (1.620,-). Evt. materiell og/eller utgifter til kjøring kommer i tillegg

Kart til plan-, prosjekterings- og dokumentasjonsarbeider

For kopi av digital kartbase (vektordata) levert på digital form (diskett, CD eller e-post): Prisberegning utføres ved hjelp av kartverkets priskalkulator. Minstegebyr kr. 750. I tillegg til minstegebyr/beregnet pris kommer et påslag på 33 %.

Gebyr for plott / utskrift større enn A3:

Utskrift av kart

Utskrift av kart
Utskrift av kart (størrelse) Pris
A2 200
A1 275
A0 375

Ved tilpassede plott kan det i tillegg kreves gebyr etter medgått tid – minimum en halv time kontorarbeid.