Regionreformen

Regjeringen mener at antall fylkeskommuner i landet bør halveres. Et utredningsarbeid er i satt i gang, med korte frister. Nedenfor finner du informasjon om regionreformen, med hovedvekt på det arbeidet som gjøres i vår region.

- Tiden er moden for større og mer funksjonelle regioner. Regioner som henger sammen, hører sammen. De bør møte både utfordringer og muligheter samlet, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da stortingsmelding om nye regioner ble lagt fram i april i år.

Regjeringen foreslår at større regioner skal få et tydeligere ansvar for samfunnsutviklingen i sin region. Det foreslås overføring og vurdering av overføring av oppgaver og ansvar innen en rekke områder, blant annet innenfor samferdsel, kulturminnevern, kultur, næringsutvikling og friluftsliv.

Staten har organisert sine regionale virksomheter med mange ulike strukturer. I dag er det lite sammenfall mellom fylkesinndelingen og statlige etaters regioninndeling. Staten har i hovedsak regioner som er større enn fylkene. Denne organiseringen hindrer et godt samarbeid mellom stat og fylke og innad i staten, og den hindrer en effektiv forvaltning. Regjeringen mener en halvering av antall fylkeskommuner vil legge til rette for en mer effektiv samhandling mellom region og stat.

Fylkene har frist 1. desember i år til å fatte vedtak om sammenslåing, slik at nye folkevalgte regioner kan tre i kraft fra 1. januar 2020 samtidig med kommunereformen.

Fylkestinget la som forutsetning at Møre og Romsdal fylke skal bestå allerede før reformen ble igangsatt. Nordmøre regionråd har derimot vedtatt å gjennomføre en utredning, der en også tar med alternativer hvor Møre og Romsdal deles. Prosessen har blitt forberedt gjennom sommeren, og arbeidet startet i august. Hovedalternativene er som følger:

  • Nordmøre inn i en ny midtnorsk region (med/uten at Romsdal også er med)
  • Møre og Romsdal inn i en ny midtnorsk region
  • Møre og Romsdal består som region i en ny regionstruktur
  • Møre og Romsdal blir del av en Vestlandsregion/region med Sogn og Fjordane

Nedenfor finner du nærmere info om regionreformen og om utredningen som gjøres i vår region

Linker / nyheter:

Dokumenter: