Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets mål er å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

 Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal velges blant kommunestyrets medlemmer.

 

Kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer 2019-2023
Medlemmer Varamedlemmer
Inge Aukan (KRF) 1. Kjell Pettersen (KrF)
Silje Wessel (AP) 2. Elisabeth Lillehagen (AP)
Hege Skar (SP) 3. Jan Olav Ramsvik (SP)
Erik Vullum (V) 4. Daniel Golmen (SP)
Ole Ledal (NML) 5. Elisabeth Halsbog (H)

Kontaktinformasjon

Inge Aukan
Leder kontrollutvalget
E-post
Telefon 97 10 66 35

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure