Trafikksikkerhetsutvalget har 5 faste medlemmer, hvorav 3 politisk valgte, 1, representant fra Statens Vegvesen og  1. representant fra Politiet (Aure lensmannskontor).

Barn og unges representant tiltrer utvalget ved behandling av plansaker, jfr. § 5.1 i Pbl.

For øvrig kan utvalget invitere representanter for brukergrupper, velforeninger m.v.

Administrasjonen representeres ved Plan og drift.

 

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt har 3 medlemmer.

 

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt har 3 medlemmer.

 

Oversikten viser valgte medlemmer i legatstyrer for 2019-2023:

Styret for Kråksundet Sjøbruksmuseum har 3 politisk valgte repsentanter, 1 representant fra fiskarlag, 1 representant fra kystlaget og 1 representant fra historielaget.

Kontrollutvalget har 5 medlemmer.

 

Valgte medlemmer og varamedlemmer til interkommunale styre/råd/utvalg.

Lensmannen er sekretariat for forliksrådet.

Telefon: 70 11 87 00.