Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Gjelabukta fritidsområde, med forslag til planprogram

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsler Areal & Plan as om oppstart av arbeid med detaljregulering på gnr.97 bnr.1, 56 og 57 på Ertvågsøya i Aure. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utleiehytter og fritidsleiligheter ved Gjelabukta.

Planområdet er hovedsakelig avsatt til naustområde i gjeldende reguleringsplan og utleiehytter i gjeldende kommuneplan. Planspørsmålet er drøftet med kommunen i oppstartsmøte 02.05.2019. Se forøvrig forslag til planprogram for nærmere detaljer.

 

Forskrift om konsekvensutredninger stiller krav om planprogram og konsekvensutredning ved regulering av fritidsboliger når formålet ikke er i tråd med vedtatt arealbruk i gjeldende kommuneplan.

Nærmere opplysninger om planarbeidet og flere dokumenter finnes på hjemmesida til Areal & Plan as.

Spørsmål og merknader til planoppstart og foreslått planprogram sendes til Areal & Plan as, Tennhaugen, 6699 KJØRSVIKBUGEN innen 31.05.2020.

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 71 64 74 52

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Postadresse  

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure