Kunngjøring av renovasjonsforskrift for Aure kommune

Aure kommune får fra 01.10.21 ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften). Dette er en felles forskrift for alle medlemskommunene i ReMidt interkommunale renovasjonsselskap.

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften) ble vedtatt av Aure kommunestyre den 3.10.20 i sak 61/20. Forskriften gjelder fra 01.10.21.

Ny forskrift er vedtatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 80, § 83 og § 85. Forskriften gir bestemmelser og fastsetter plikter og rettigheter knyttet til den kommunale renovasjonsordningen for husholdningsavfall.

Forskriften gir videre utfyllende bestemmelser om beregning av avfallsgebyret, og om vilkårene for kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall, herunder hver enkelt seksjonert del og hver enkelt boenhet i bygning, fritidseiendommer og fast plasserte mobile enheter i eierkommunene som i hovedsak benyttes til hvile og matstell, og hvor bofunksjonen er det sentrale.

Forskrift for husholdningsavfall ReMidt iks (PDF, 788 kB)

Forskriften finner du også på remidt.no eller du kan få den tilsendt ved henvendelse til kommunen (tlf. 71647400)eller ReMidt IKS (tlf. 72483200).