Høring - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Aure kommune 2021 - 2028

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §11-14 vedtok Hovedutvalget for kommuneutvikling (KOMUT) i Aure kommune i møte den 29.03.2021, sak 17/21, å legge forslag til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Aure kommune 2021-2028 ut til offentlig ettersyn og sendt til sektormyndighetene til uttale.

I henhold til Plan- og bygningslovens §11-1 skal alle kommuner ha en samla kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Plana ble tidligere kalt «Kulturminneplan». Formålet med en slik plan er å få en oversikt når det gjelder kulturminner i Aure, og består av en tekstdel med vedlegg. Plana skal danne grunnlag for sektorens planer og virksomhet i kommunen, samt være til inspirasjon for frivillige organisasjoner, reiseliv, næringsliv, landbruk, skoler, barnehager og helsesektor når det gjelder aktivitet der kulturminner kan involveres og brukes.

Utover dette forventes det at plana vil legge grunnlag for videre arbeid med skjøtsel, informasjon og skilting. Plana er et supplement til kommuneplanas arealdel.

I høringsrunden bes det om innspill til selve plana (tekstdelen) og tilhørende vedlegg.

Etter at høringsrunden er over vill alle tilsvar behandles, før plana legges fram til endelig vedtak i kommunestyret.

 

Dokumenter til saken

Kulturminneplan for kulturminner og kulturmiljøer i Aure kommune 2021-2028 - Høringsdokument (PDF, 21 MB)

Vedlegg 1 Et bakteppe - Jordbruk og fiske i Aure opp gjennom tida (PDF, 6 MB)

Vedlegg 2 Boliger og våningshus (PDF, 559 kB)

Vedlegg 3 Driftsbygninger (PDF, 430 kB)

Vedlegg 4 Naust og brygger (PDF, 577 kB)

Vedlegg 5 Stabbur (PDF, 446 kB)

 

Innsending av uttale

Uttaler til forslaget må du sende til Aure kommune innen 20.mai 2021. Bruk helst elektronisk skjema, eller send på papir til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.  

 

Kontaktinformasjon

Ivar Torset
Enhetsleder kultur og næring
E-post
Telefon 979 67 260

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure