Detaljregulering Kråksundet

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 10.03.2021, sak 8/21, å legge forslag til detaljregulering for Kråksundet boligområde, gnr.209 bnr.1, ut til ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for 13 boligtomter på Tømmervåg. Søknad fra Oddmund Ørbog om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann tilsvarende 65 personer fra 13 boenheter i reguleringsplanen Kråksundet boligområde på gnr 209 bnr 1, blir forhåndsvarslet etter forurensningsloven §§ 12, 85 og 88.

Hovedutvalg for kommuneutvikling sitt vedtak (PDF, 851 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse og bestemmelser (PDF, 3 MB)

VA-plan (PDF, 3 MB)

Merknader til planforslaget skal sendes til Aure kommune innen 16.april 2021. Bruk helst elektronisk skjema på kommunens hjemmeside, eller send på papir til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE.

Kontaktinformasjon

Eddie Freij
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt
E-post
Telefon 465 25 889

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure