Detaljregulering Kalland hytteområde

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 17.12.2020, sak 82/20, å legge forslag til detaljregulering for Kalland hytteområde gnr.63 bnr.2 m.fl., ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist på seks uker for å komme med merknader.

Areal & Plan as har på vegne av grunneier på gnr.63 bnr.2 fremmet forslag til detaljregulering for Kalland hytteområde sørvest på Skardsøya. Planforslaget legger opp til fire nye tomter for fritidsbebyggelse, i tillegg til at det eksisterer fire bebygde fritidsboliger innenfor planområdet.

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser og planbeskrivelse (DOCX, 3 MB)

Merknader til planforslaget skal sendes til Aure kommune innen 1.mars 2021. Bruk helst elektronisk skjema, eller send på papir til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE.

Kontaktinformasjon

Eddie Freij
Saksbehandler deling, skog, miljø og vilt
E-post
Telefon 465 25 889

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure