Detaljregulering Hyttneset - offentlig ettersyn til 14.januar 2022

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 03.11.2021, sak 62/21, å legge forslag til detaljregulering for Hyttneset, gnr.218 bnr.1  og 4 ut til  offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for utvikling av lakseoppdrett på land samt tilhørende næring.

Plankart (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser (PDF, 278 kB)

Saksutskrift KOMUTV-sak 62/21 (PDF, 588 kB)

Planbeskrivelse - del I (PDF, 4 MB)

Planbeskrivelse - del II ROS-analyse (PDF, 835 kB)

Planbeskrivelse - del III Konsekvensutredning (PDF, 855 kB)

Overordnet VA-plan (PDF, 473 kB)

Overordnet VA-plan illustrasjon (PDF, 2 MB)

Bølge- og stormfloanalyse (PDF, 2 MB)

Trafikknotat (PDF, 122 kB)

Geoteknisk vurdering (PDF, 655 kB)

Konsekvensutredning av marint naturmangfold (PDF, 3 MB)

Konsekvensutredning av terrestrisk naturmangfold (PDF, 3 MB)

Send inn din uttalelse

Send oss din høringsuttalelse på elektronisk skjema, eller på brev til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 913 09 519