Detaljregulering Hyttneset - kunngjøring om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram

Norconsult skal på vegne av Salfjord AS utarbeide en detaljreguleringsplan for næringsareal på Hyttneset, i Aure kommune.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av landbasert oppdrettsnæring med tilknytning i sjø, med kaianlegg og næringsareal for relevante næringer.

Planinitiativet og forslag til planområde er gjennomgått sammen med Aure kommune i oppstartsmøte. Møtereferatet er lagt ved brevet, og krav og andre hensyn som kommunen vektlegger står beskrevet her.

Planen faller innenfor forskrift om konsekvensutredning, og det er utarbeidet planprogram som beskriver tiltaket og hva som skal utredes i forbindelse med planprosessen.

Planområdet viser innenfor hvilket område reguleringsplanen kan utarbeides. Det er ved oppstart tatt med areal til to mulige adkomstveger og for teknisk infrastruktur.

Planprogram Hyttneset høringsforslag (PDF, 2 MB)

Planomriss (PDF, 5 MB)

Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 287 kB)

Planforslaget skal konsekvensutredes. Plan for konsekvensutredninger (planprogram) legges nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Planprogrammet og øvrige dokumenter kan sees på www.norconsult.no/kunngjoringer og på Aure kommunes nettsider www.aure.kommune.no under Kunngjøringer og høringer. 

 

Frist for uttalelse 9.august 2021.

 

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til:

Norconsult AS ved Ingvild Tillerbakk, ingvild.tillerbakk@norconsult.com

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med:

Salfjord AS ved Hans Ramsvik, tlf  920 64 603, hans@salfjord.com

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 913 09 519

Åpningstider

Rådhuset er åpent tirsdag, onsdag og fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Mandag og torsdag: Stengt.

 

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure