Detaljregulering for Sagafisk

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 07.10.2020, sak 60/20, å legge forslag til detaljregulering for Sagafisk, gnr.94 bnr.16, 27 m.fl., ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist på seks uker for å komme med merknader.

Arkitektene bbw har på vegne av Sagafisk AS fremmet forslag til detaljregulering for videreutvikling av deres landbaserte anlegg i Sagvågen på Ertvågøya.

Plankart (PDF, 636 kB)

Planbestemmelser (PDF, 192 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

ROS-analyse (PDF, 316 kB)

Saksfremlegg KOMUTV-sak 60/20 (PDF, 803 kB)

Geoteknisk datarapport (PDF, 8 MB)

Geoteknisk prosjekteringsrapport (PDF, 3 MB)

Merknader til planforslaget skal sendes til Aure kommune innen 31.desember 2020. Bruk helst elektronisk skjema, eller send på papir til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE.

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 913 09 519

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure