Detaljregulering Eidestranda

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 09.12.2020, sak 78/20, å legge forslag til detaljregulering for Eidestranda, gnr.36 bnr.1 og 2 m.fl., ut til offentlig ettersyn, samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist på seks uker for å komme med merknader. 

Areal & Plan as har på vegne av gnr.36 bnr.1, Terje Eide, og bnr.2, Th. Lindaas eiendom AS,
fremmet forslag til detaljregulering for Eidestranda for å legge til rette for bygging av et
leilighetsbygg, bygninger til turistformål samt endring av bryggeanleggene i området.

Plankart (PDF, 622 kB)

Planbestemmelser og planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Merknader til planforslaget skal sendes til Aure kommune innen 8.mars 2021.

Bruk helst elektronisk skjema, eller send på papir til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE.

Kontaktinformasjon

Dag-Bjørn Aundal
Arealplanlegger
E-post
Telefon 913 09 519

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure