Ansattoversikt


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 60 482
482 99 468
930 62 147
Assistent
Rektor Aure barne- og ungdomsskole 480 74 603
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
pedagogisk leder 954 76 060
Vaktmester hjemmetjenesten 958 05 197

Ansvarlig for kommunalt hjelpemiddellager

Rådgiver landbruk/ Biblioteksjef 913 10 118 941 79 818

Jobber på landbruk mandag og tirsdag. 

Lærer 941 47 924
Arealplanlegger 913 09 519
Lærer/rådgiver Aure barne- og ungdomsskole 911 60 482
Avdelingsleder/ kulturmedarbeider 913 09 970
Fagansvarlig for habilitering 913 59 108
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Enhetsleder oppvekst og integrering 934 32 462
Enhetsleder utvikling og service 913 09 438
Lærer og kulturskolelærer 911 60 482
Saksbehandler skjenke- salgs- og serveringsbevillinger 906 47 344

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Enhetsleder NAV 55 55 33 33

Bostøtte/Boligtilskudd/Startlån

Assistent
Undervisningsinspektør, Tustna barne- og ungdomsskole 941 47 924
948 24 150
Assistent SFO
Rådgiver/Lærer, Tustna barne- og ungdomsskole 941 47 924
Lærer 911 60 482
Pedagogisk leder 918 01 655
Avdelingsleder Aure legekontor 71 64 75 70
Fysioterapeut Aure 416 64 060
Adjunkt
Fysioterapeut 415 55 052

Telefontid

Kun hverdager mellom klokka 0800-1400

913 11 787
Pedagogisk medarbeider 979 83 433
Ergoterapeut og aktivitetskoordinator 952 15 353

Jobber 50 % som ergoterapeut og 50 % på psykisk helse

Ergoterapi nås på telefon 95 80 52 02

Lærer 911 60 482
Feier 971 26 011
Sykepleier
Helsesykepleier Fagleder Helsestasjon 900 52 423

Har skolehelsetjeneste for ABUS og Nordlandet skole.

Fagarbeider 911 60 482
Assistent 941 47 924
Psykiatrisk sykepleier 958 05 188
Barnevernkonsulent 911 09 076
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Folkehelsekoordinator og miljøterapeut 905 67 275
Familieveileder 474 52 782
Lærer 911 60 482
Assistent
Saksbehandler landbruk, vilt og miljø 465 25 889
assistent
Pedagogisk leder 918 20 105
pedagogisk leder 979 83 433
Helsesykepleier 482 32 443

Har skolehelsetjeneste for TBUS

Jobber i 60 % stilling

Familieveileder 900 31 645
Lærer, IKT-ansvarlig 922 94 105
Lærer, musikklærer i kulturskolen 941 47 924
Sekretær Solbakkan 941 56 013
Fagansvarlig vann/avløp og forurensing 416 54 152
Assistent 918 01 655
Saksbehandler personal 913 05 956
Styrer Straumsvik barnehage 483 19 107
Barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Helsesykepleier 948 16 353
Saksbehandler lønn 913 05 887
Kontaktlærar 958 66 062
Pedagogisk leder 918 01 655
Musikklærer
Pedagogisk leder 918 20 105
Lærer 911 60 482
Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 913 10 167
kulturskolelærer
Barnepleier 918 20 105
Flyktningkonsulent, Musikklærer i kulturskolen 912 49 037
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 970 71 655
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Arkivleder 913 08 189
Fastlege 71 64 75 70
Barnevernkonsulent 477 60 021
Lærer 911 60 482
Vaktmester/ elektriker 477 07 101
Barne- og ungdomsarbeider 477 03 485
Assistent
Økonomisjef 913 05 864
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Rådgiver plan og drift 913 09 371
Assistent 917 97 385
Ergoterapeut 954 46 895
Jordmor 900 17 766
50 % ruskonsulent / 50 % boligsosialt arbeid NAV 905 22 736
Enhetsleder omsorg 904 10 657
Lærer 911 60 482
Pedagogisk leder 917 97 385
Leder kommunalteknikk (vei, vann og avløp) 468 17 289
Lærer 911 60 482
Assistent 911 60 482
Leder plan- og byggesak 926 20 914
Førskolelærer 917 97 385
Lærer 915 21 410
Lærer 911 60 482
Assistent 954 46 895
Undervisningsinspektør ungdomsskole 979 76 114
Lærer 941 47 924
IKT ansvarlig skole 909 57 744
Fritidsassistent 979 60 738
Saksbehandler/møtesekretær 917 59 327
Lærer 911 60 482
Saksbehandler økonomi/ eiendomsskatt 913 05 957
Assistent
Fagarbeider 911 60 482
Saksbehandler økonomi og sekretær ABUS 913 47 352

ABUS mandag, onsdag og torsdag til kl 11.30.

Økonomiavdelinga tirsdag, fredag og torsdag etter kl 11.30.

assistent
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Lærer
Barne- og ungdomsarbeider skole/sfo 481 88 671

Kulturskolelærer

Kontaktlærar 477 46 931
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Teamleder feier 952 31 019
Lærer 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Assistent 918 20 105
Lærer 911 60 482

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Styrer 980 63 114
Barnevernskonsulent 912 47 514
913 13 934
Frisklivskoordinator 948 01 617
Fysioterapeut 481 89 936

Telefontid

Partallsuker: Tirsdag  mellom 14.00-15.00 Andre hverdager mellom 11.30-12.00 Oddetallsuker: Tirsdag mellom 14.00-15.00

Lærer 911 60 482
Lærling 979 84 366
71 57 42 50

Aure kommune er tilknyttet Nordmøre interkommunale brann og redningsvesen (NIBR)

Enhetsleder Helse og familie 412 15 591
Flyktningkonsulent 974 10 157
Barnevernleder 488 93 188
Kjøkkensjef Tustna 941 74 055

Hovedtillitsvalgt Delta

Vaktmester Aure 976 16 764
Saksbehandler/ utvalgssekretær 913 09 063

 

 

lærling barne- og ungdomsarbeider 911 60 482
Pedagogisk barnepleier 477 03 485
Aktivitør 483 80 862
Vaktmester 917 27 992
Sekretær Habilitering og demensomsorg
Fastlege 71 52 26 45
Fysioterapeut Tustna 913 10 659
Barnevernskonsulent 468 31 675
Lærer 941 47 924
Pedagogisk leder 480 46 245
Pedagogisk leder 480 46 245
Driftsleder Aure Arena 918 82 551
Avdelingssykepleier Aure sykehjem 913 69 297
Lærer 911 60 482
Nettredaktør/ utvalgssekretær 905 25 936
Kommuneoverlege 71 64 75 70
Vikar 911 60 482
Fagarbeider 911 60 482
Pedagogisk leder 477 03 485
Kulturskolerektor 482 40 169

Hovedsaklig mandag, onsdag og torsdag. Endringer kan forekomme.

Assistent skole/SFO 469 24 745
Rådmann 905 48 495
Håvard Sagli
fagarbeider kokk 477 03 485
Renholdsleder 415 96 448
Assistent 979 84 366
Enhetsleder Plan og drift 905 00 878
Rektor Nordlandet skole 977 38 300
Konstituert avdelingssykepleier hjemmetjenesten Aure 482 21 743
Assistent 941 47 924
Saksbehandler NAV 55 55 33 33
Lærer, musikklærer kulturskolen 941 47 924
Lærer 912 49 037
Saksbehandler arkiv 913 08 652
Styrer 452 81 099
Personalleder 917 23 337
Assistent
Barne- og ungdomsarbeider, kunstlærer i kulturskolen
assistent/reinhaldar
Lærer 911 60 482
Rektor, Tustna barne- og ungdomsskole 976 86 694
Saksbehandler 913 05 854
Lærer 911 60 482
Lektor
Styrer Aure sentrumsbarnehage 404 93 887
Saksbehandler oppmåling 913 08 952
Lærer 911 60 482
Lærer 911 60 482
Saksbehandler økonomi 913 05 688
Logoped/ spesialpedagog 913 54 893
Vaktmester Tustna 979 83 053
Undervisningsinspektør Aure barneskole 990 41 009
Fagarbeider 911 60 482
Rådgiver Oppvekst og integrering 934 00 879
Avdelingssykepleier Tustna sykehjem
Assistent skole og SFO
Fagansvarlig vernepleier Heldøgns omsorg
Fagarbeider 911 60 482
Lærer 941 47 924
Lærer 941 47 924
Pedagogisk leder 480 46 245
Vaktmester Aure 916 16 408
Avdelingssykepleier Tustna 902 75 361
Rektor ved Aure voksenopplæring 912 49 037
Hovedtillingsvalgt 900 54 173

Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund

Saksbehandler 461 99 104

Jobber mandag, tirsdag og torsdag. 

Lærer 911 60 482
Enhetsleder kultur og næring 979 67 260
Lærer 911 60 482
Lærer 941 47 924
Lærer 941 47 924
Styrer 900 47 074
Fagarbeider 911 60 482
Pedagogisk medarbeider 979 84 366
Avdelingsleder/fagansvarlig habilitering og demensomsorg 480 75 071
Lærer 911 60 482
Rådgiver kultur og næring 977 03 246
pedagogisk leder 979 84 366
Lærer 911 60 482
Saksbehandler lønn 913 05 894
Assistent 911 60 482
Lærer 911 60 482
Adjunkt 918 45 881
Pedagogisk leder
Kjøkkensjef Aure 912 40 521
IKT-rådgiver 942 78 000
913 13 934
Barnepleier 979 84 366
Assistent, skole/SFO 481 88 671
Lærer 911 60 482
Vaktmester ABUS 917 74 966
Sekretær Aure sykehjem 913 10 253
driftsleder Eiendom 902 80 502
Danselærer
Pedagogisk leder 954 46 895
Pedagogisk leder 913 23 794
Flyktningkonsulent 469 07 897
Lærer 941 47 924
Assistent 918 20 105
Pedagogisk leder 917 97 385
barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Barne- og ungdomsarbeider 979 84 366
Sekretær 913 10 189